Quy đồng mẫu nhiều phân số

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét hai phân số tối giản \(\dfrac{-3}{5}\) và \(-\dfrac{5}{8}\). Ta thấy 40 là một bội chung của 5 và 8. Ta sẽ tìm hai phân số có mẫu là 40 và lần lượt bằng  \(\dfrac{-3}{5}\) và \(-\dfrac{5}{8}\).

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Ta làm theo các bước sau :

- Bước 1 : Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

- Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu)

- Bước 3 : Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng 

Bài tập

Loading...