Phép nhân phân số

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau, nhân các mẫu với nhau:

                  

Lưu ý:

a) Vì một số nguyên m được coi là phân số  nên

                 

Điều này có nghĩa là: Muốn nhân một số nguyên với một phân số, ta nhân số nguyên đó với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

b) Với n là một số nguyên dương, ta gọi tích của n thừa số  là lũy thừa bậc n của  và kí hiệu là .

Theo quy tắc phân số ta có :

                 

                                  n thừa số


 

Bài tập

Loading...