Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phép cộng phân số

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

1. Cộng hai phân số cùng mẫu 

Quy tắc :

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

                    \(\dfrac{a}{m}+\dfrac{b}{m}=\dfrac{a+b}{m}\)

2. Cộng hai phân số không cùng mẫu :

Quy tắc :

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Bài tập

Loading...