Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phép cộng phân số

PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

1. Cộng hai phân số cùng mẫu 

Quy tắc :

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

                    \(\dfrac{a}{m}+\dfrac{b}{m}=\dfrac{a+b}{m}\)

2. Cộng hai phân số không cùng mẫu :

Quy tắc :

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Bài tập