Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phân số bằng nhau

PHÂN SỐ BẰNG NHAU

Định nghĩa hai phân số bằng nhau:

Hai phân số  và  được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c. 

Bài tập

Loading...