Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đoạn thẳng

ĐOẠN THẲNG

1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,  điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

2.Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

  

Bài tập