Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

1. Công thức

  \(\left(c\right)'=0\) ( c là hằng số);

  (\(x^n\))' = \(nx^{n-1}\)   (n ∈ N*, x ∈ R);

 \(\left(\sqrt{x}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{x}},\left(x>0\right)\)   

2. Phép toán

\(\left(u+v\right)'=u'+v'\)

\(\left(u-v\right)'=u'-v'\)

\(\left(uv\right)'=u'v+uv'\)

\(\left(ku\right)'=ku'\)(k là hằng số);

 =  , \(\left(v=v\left(x\right)\ne0\right)\)

 =  , \(\left(v=v\left(x\right)\ne0\right)\)

3. Đạo hàm của hàm hợp

 \(y'_x=y'_u.u'_x\)                                              

Hệ quả

+ \(\left(u_n\right)'=n.u^{n-1}U'\)        

+ \(\left(\sqrt{u}\right)'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}\)         

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các dạng toán về đạo hàm, có lời giải

Các bài toán đạo hàm trong các đề thi đại học

Bài tập