Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tính tương đối của chuyển động phần 4

37316539626538306432326435663439663462353031393563343037653866393033363066326435663131336163633365386330316434323839326366396265
Gửi bởi: thuvienvatly vào 11:45 PM ngày 9-08-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 3323 | Lượt Download: 47 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1. một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, trên một đoạn đường song hành với đường sắt một đoạn tàu dài 120 chạy ngược chiều và vượt người đó mất giây kể từ lúc đầu tàu gặp người đó. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu 20 m/s *.16 m/s. 24 m/s m/s Hướng dẫn. Gọi vận tốc của tàu là ta có 14, 12016 /3, 6v s+ Câu2. một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, trên một đoạn đường song hành với đường sắt một đoạn tàu dài 120 chạy cùng chiều và vượt người đó mất giây kể từ lúc đầu tàu gặp người đó. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu m/s 16 m/s 20 m/s *.24 m/s. Hướng dẫn. Gọi vận tốc của tàu là ta có 14, 12024 /3, 6v s Câu3. một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong giờ đi được 100 km, khi chạy ngược dòng trong giờ thì đi đượcu 60 km. tính vận tốc của dòng nước so với bờ.Coi vận tốc của nước đối bờ là luôn luôn không đổi. 15 hnv km 25 hnv km= *.5 hnv km 20 hnv km= ướ ng ẫn. gọi vận tốc của nước so với bờ là nv, vận tốc tàu so với nước là tv ta có 100254t nv v+ và ta lại có 60154t nv v giải hệ phương trình trên ta được 20 /t nv km km s= Câu4. một tàu thủy chở hàng đi xuôi dòng sông trong giờ đi được 100 km, khi chạy ngược dòng trong giờ thì đi được 60 km. tính vận tốc của tàu so với nước.Coi vận tốc của nước đối bờ là luôn luôn không đổi. 15 htv km 25 htv km= htv km= *.20 htv km=http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ướ ng ẫn. gọi vận tốc của nước so với bờ là nv, vận tốc tàu so với nước là tv ta có 100254t nv v+ và ta lại có 60154t nv v giải hệ phương trình trên ta được 20 /t nv km km s= Câu5. Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ đến mất giờ. A, cách nhau 36 km. nước chảy với vận tốc km/h. vận tốc của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu? 32 km/h 16 km/h 12 km/h *.8 km/h. Hướng dẫn. Gọi vận tốc của xà lan đối với nước là ta có 364 h3v km Câu6. Một con thuyền đi dọc con sông từ bến đến bến rồi quay ngay lại ngay bếnA mất thời gian 1h, AB =4km, vận tốc nước chảy không đổi bằng km. tính vận tốc của thuyền so với nước. km/s km/s km/s *.9 km/s. Hướng dẫn. Gọi vật tốc của nước so với bờ là nv của thuyền so với nước là tv ta có công thức 21 ht tt nAB AB kmv =+ Câu7. Một con thuyến xuôi dòng từ bến đến bến mất giờ, sau đó quay ngược dòng từ đến mất thời gian giờ, vận tốc nước không đổi, vận tốc của thuyền so với nước yên lặng cũng không đổi. Nếu thả cho thuyền tự trôi từ đến thì mất thời gian là bao nhiêu *.12 h. 24 0,5 Hướng dẫn. Gọi vật tốc của nước so với bờ là nv của thuyền so với nước là tv ta có ,2 3t nAB ABv suy ra 2. 2.5. 12t nt nn nvABv hv v+= Câu8. một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau giờ đi được 10 km. một khúc gỗ trôi theo dòng sâu, sau phút trôi được 3100m. tính vận tốc của thuyền buồm so với nước ?http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com km/h *.12 km/h. 10 km/h một đáp án khác Hướng dẫn. Vận tốc của nước là 100 5/ /3.60 9nv km h= từ đó suy ra vận tốc của thuyền là 1012 /1t nv km h= Câu9. Hai vật và chuyển động ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 1v=1,1m/s;2v=0,5m/s.Hỏi sau 10s khoảng cách giữa hai vật giảm đi bao nhiêu: 5m 6m 11m *.16m Hướng dẫn. 2( ). 1, 6.10 16s m= Câu10. Hai vật và chuyển động cùng chiều nhau với vận tốc lần lượt là v1=1,1m/s;v2=0,5m/s.Hỏi sau bao lâu khoảng cách giữa hai vật tăng lên một đoạn 3m: 2,7s 6s 5s. *.1,9s Hướng dẫn. 231, 91,1 0, 5st sv v= + Câu11. hai đòan tàu hỏa và chạy song song ngược chiều nhau.Đoàn dài 150m chạy với vận tốc 15m/s. Đoàn tàu chạy với vận tốc 10m/s.Hỏi một hành khách đứng bên cửa sổ của tàu sẽ nhìn thấy tàu qua trước mặt mình trong bao lâu: 10s 30s *.6s 15s. Hướng dẫn. 150615 10Lt sv= =+∑ Câu12. một máy bay bay từ điểm đến điểm cách nhau 900km theo chiều gió mất 2,5h.Biết khi không có gió máy bay bay với vận tôc 300km/h.Hỏi vận tốc của gió là bao nhiêu: 360km/hhttp://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.60km/s. 420km/h 180km/h Hướng dẫn. Vận tốc của gió là 900300 60 h2, 5v km= Câu13. Một ca nô đi ngược chiều từ đến mát thời gian 15 phút .Nếu ca nô tặt máy và thả trôi theo dòng nước thì nó đi từ đến mất thời gian 60 phút. Ca nô mở máy đi từ đến mất thời gian: *.10 phút 30 phút 45 phút 40 phút Hướng dẫn. Gọi vận tốc của ca nô là v, vận tốc của nước là nv ta có 4. AB14nABv măt khác 1nABv AB= suy ra 5nv v= vậy thời gian đi xuôi dòng từ về là 16nABt hv v= =+ tương đương 10 phút. Câu14. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi xuôi dòng là: *.4m/s 2m/s 2,310 m/s 3m/s Hướng dẫn. Vận tối đối với bờ khi xuôi dòng là /v s= Câu15. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi ngược dòng là: 4m/s *.2m/s 2,310 m/s 3m/s Hướng dẫn. Vận tối đối với bờ khi ngược dòng là /v s= Câu16. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s.Vận tốc của thuyền đối với bờ khi đi từ bờ này sang bờ đối diện theo phương vuông góc với bờ là:http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 4m/s 2m/s *.2,310 m/s 3m/s Hướng dẫn. Vận tốc của thuyền đối với bờ khi đi từ bờ này sang bờ đối diện theo phương vuông góc là 23 10 /v s= Câu17. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s .Khi đi từ bờ này theo phương vuông góc bờ sang bờ đối diện(điểm dự định đến)do nước chảy nên khi sang đến bờ kia thuyền bị trôi về cuối dòng.Khoảng cách từ điểm dự định đến điểm thuyền đến thực cách nhau là: 180m *.20m 63m 18m Hướng dẫn. 1. 60. 203ntvs AB mv= Câu18. Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s đối với bờ .Một chiếc thuyền đi trên sông với vận tốc 3m/s .Muốn đến được điểm dự định đối diện điểm xuất phát bên kia bờ thì thuyền phải đi theo hướng chếch lên thượng nguồn hợp với bờ một góc: 60o 45o *.19o 71o Hướng dẫn. 1sin 193ontv v = Câu19. Hai bến sông và cách nhau 18km.Tính khoảng thời gian để một ca nô xuôi dòng nước từ đến rồi lại ngay lập tức chạy ngược dòng trở về A.Cho biết vận tốc của ca nô đối với dòng nước là 16,2km/h và vận tốc dòng nước đối với bờ sông là 1,5m/s. 1h 40ph 1h 20ph 2h30ph *.2h10ph Hướng dẫn. 218 182 1016, 1, 16, 1, 5t ph= làm tròn đến 10 phhttp://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu20. một chiếc phà xuôi dòng mất 3h,khi ngược dòng thì mất 6h.Như vậy, nếu phà hỏng máy và trôi theo dòng nước thì sẽ mất bao lâu: 9h *.12h 15h 18h Hướng dẫn. Giải phương trình sau ta sẽ tính được vận tốc của nước đối với bờ 3n psv v+ 6p nsv v+ suy ra 1.3n pv v= vậy thời gian trôi của phà khi tắt máy là 3. 312p nn nv vst hv v+= =Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.