Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tính đơn điệu của hàm số bậc nhất

33343764376437646438633265326166636462366336343632643430383337366236656137353137313964373761316431303630633963356632656536306436
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 08:19 AM ngày 21-10-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TÍNH ĐI HÀM SƠ (), 0, 0y caxad bccx db+= ¹+I. LÝ THUY TẾ :TXĐ: ;d dc cæ ö- +¥ç ÷è ()2'ad bcycx d-=+Bài toán Tìm đi ki hàm ng bi trên toàn mi xác nhề ị0ad bcÛ >Bài toán Tìm đi ki hàm ngh ch bi trên toàn mi xác nhề ị0ad bcÛ ìï- Ûí- ³ïîBài toán Tìm đi ki hàm ng bi trên ế()000;ad bcxdxc- >ìï+¥ Ûí- £ïîBài toán Tìm đi ki hàm ng bi trên ế[)000;ad bcxdxc- >ìï+¥ Ûí- <ïîBài toán Tìm đi ki hàm ng bi trên ế(]000;ad bcxdxc- >ìï- Ûí- >ïîBài toán Tìm đi ki hàm ngh ch bi trên ế()000;ad bcxdxc- <ìï- Ûí- ³ïîBài toán Tìm đi ki hàm ngh ch bi trên ế()000;ad bcxdxc- <ìï+¥ Ûí- £ïîBài toán Tìm đi ki hàm ngh ch bi trên ế[)000;ad bcxdxc- <ìï+¥ Ûí- <ïîBài toán 10: Tìm đi ki hàm ngh ch bi trên ế(]000;ad bcxdxc- <ìï- Ûí- >ïîII. BÀI TR NGHI M:Ậ ỆGiáo viên Nguy Xuân ng _Tr ng THPT Th ng Nh Hoành Qu ng Ninh ươ SĐT: 01648202621Câu 1: Cho hàm ố21mxyx+=- Tìm hàm ng bi trên toàn mi xác nhể ịA. 1m£ B. 2m> C. 1m£ D. 2m<- Câu 2: Cho hàm ố22x myx m-=- Tìm hàm ng bi trên toàn mi xác nhể ịA 2m< B. 2m> C. 2m< D. 0m> Câu 3: Cho hàm ố1x mymx-=+ Tìm hàm ng bi trên toàn mi xác nhể ịA. 3m£ éê<-ë C. m" Ρ D. 0m> Câu 4: Cho hàm ố41x mymx+=+ Tìm hàm ng bi trên toàn mi xác nhể ịA. 3m£ êêê<-êë C. Không mồ ạD. 12 2m- Câu 5: Cho hàm ố21xymx-=- Tìm hàm ng bi trên toàn mi xác nh.ể ịA. 102m¹ B. 122m< C. x" Ρ D. 1m- -Câu 6: Cho hàm ố2xyx m+=- Tìm hàm ngh ch bi trên toàn mi xác nhể ịA. 1m£ B. 2m>- C. 1m£ D. 2m<- Câu 7: Cho hàm ốmx myx m-=- Tìm hàm ngh ch bi trên toàn mi xác nhể ịA 10mm>éê<ë B. 0m< C. 2m< D. 0m> Câu 8: Cho hàm ố4x mymx+=+ Tìm hàm ngh ch bi trên toàn mi xác nhể ịA. 2m- éê<-ë C. 22mm <-éê>ë D. 1m> Câu 9: Cho hàm 24 22x mym x+ -=-. Tìm hàm ngh ch bi trên toàn mi xác nhể ịGiáo viên Nguy Xuân ng _Tr ng THPT Th ng Nh Hoành Qu ng Ninh ươ SĐT: 01648202621A. 3m< êêê<-êë C. 129m>- D. 129 12916 16m- +< Câu 10: Cho hàm ố()21 11m xymx- -=+ Tìm hàm ngh ch bi trên toàn mi xác nhể ịA. 2m- <- +B. 122m< C. x" Ρ D. 1m- Câu 11: Cho hàm ố2xyx m-=+ Tìm hàm ng bi trên ế();1- ¥A. 2m<- B. 2m< -éê<-ë D. x" ΡCâu 12: Cho hàm ố2x myx m+=- Tìm hàm ng bi ế(); 2- ¥A. 0m- B. Không mồ ạC. 2m> D. 2m<- Câu 13: Cho hàm ố22x myx m-=- Tìm hàm ngh ch bi nể ế()1;+¥ 102m< B. 12m£ C. 2m< D. 0m> Câu 14: Cho hàm ố22 4x myx m- -=+ Tìm hàm ngh ch bi ế()2;- +¥A. 4m- éê<-ë C. 2m³ D. 1m> Câu 15: Cho hàm 24 24 2x mym x+ -=-. Tìm hàm ngh ch bi ế1;2é ö- +¥÷êë øA. 102m-< -êê<-ë C. 1m>- D. 11;4mæ öÎ -ç ÷è Câu 16: Cho hàm ố11xymx- +=+ Tìm hàm ng bi ế[)3;- +¥A. 103m£ B. 103m< C. x" Ρ D. 1m- £Giáo viên Nguy Xuân ng _Tr ng THPT Th ng Nh Hoành Qu ng Ninh ươ SĐT: 01648202621Câu 17: Cho hàm ố2xym x- +=+ Tìm hàm ng bi ế(]; 2- -A. 2m- B. 2m- C. x" ΡD. 22mm >éê<-ëGiáo viên Nguy Xuân ng _Tr ng THPT Th ng Nh Hoành Qu ng Ninh ươ SĐT: 01648202621