Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TÍNH BAZƠ CỦA AMIN

cc7c4b5293392611e0ed2b05a5cba7b1
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2019-03-13 23:25:29 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 436 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

sb ~rAo DVC DAO T~O K* THI HQC SXNH GI~I THANH PB~ L&\\' HA ~01 N6m hoc 201 2-2013 M8n thi: H6a HQC Nghy thi: 05 2013 Thivi gian lhm bli: 150 phut (.t! thi gdm trang) Clu 3,0 diim) I/ C~O su a6 phAn img: 00 (Nj\\'t H,SO,(loang) (v NBOH (2) Fe(OH13 (GI Q) +ta,it\\"/ ~ikt (X) H2S04 oolg) (Y) (G) H20. vikt ,hum, trlnh hoh hpc minh hpa. 21 C6 chc chit khi bt>i lh hai nu6c sau: khi C02, khi 02, khi SOz. N~U dhg H2SOs d$c hoac CaO cb th& lh kh6 duqc nhting khi nho nbi trCn. GiAi thich @i sao? Clu I1 4,0 dihm) 11 Neu hi$n tuqng h6a h~c v$ vikt chc phuong trinh hoA h~c minh hpa cho cac thi nghigm sau biy: a) Nh6 tu tu din du dung djch HF vdo Ang nghiem dpg boi Si02. b) ThPm vAi gipt pllenolphtalein vao 6ng nghiem chua dung djch NaOH lohg, sau 66 them ti$ lupng du dung djch HCl. c) D& tir tir dkn du khi CH3-CH=CH2 vho Brig nghiem ch3a dung djch brom. d) Cho tiT tir bin du dung djch HzS04 vAo Ang nghiem chira bat CuO, rbi sau d6 them tikp dung djch NaOH du. 21 X, Y, I& Iuqt li mu& cua ciic kim loqi nnatri, kali, bari thoh mh chc diku kien sau: -. c6 chit khhi v& c6 chit kkt tha C. ~i&t khi c6 phh img lh rnh rnhu dung djch brom vh k&t tea khbng tan trong dung djch HCI. Ch~n chc mu& X, Y, pha hqp va viit chc phuong trjnll hob h~c minh hog. CQu 111 (4,O dlh) I/ D& 5,6 lit h6n hgp khi (dktc) gbm metan, etilen va axetilen vho dung djch chi chim 40 gam brom, sau khi ch phh img xtiy ra hob toh thu duqc 500 ml dung dich trong 66 brom c6 nbng de 0,l M. N~U dem ddt chhy hoh toin 2,8 lit h6n hpp khl (bktc) trong oxi du &hi thu hpc 4,05 gam nubc. a) ~i&t c9c phrrmg trinh h6a h~c dB xfty ra. b) Tinh thbh phhn phkn trh theo th6 tic11 m8i khi trong h8n hqp A. 21 Cho 19,6 garn h6n hgp g8rn canxi vA canxi cacbua thc dwg h&t vdi nubc, thu du~c 8,96 lit h6n hpp khi (dktc). a) Tinh kh6i lupng m6i chit cb trong h6n hlrp X. b) Dem toh b$ luwg h8n hqp khi nung nbng v6i xk thc Nj thl xhy ra hai phh img: C2Hz 4- H2 \\'to c2H4 (1) C2H2 2H2 Ni, to c2H6 (2). Sau phh hg thu duac hbn hq~ khi g8m CzH6, C2H4, Hz du va C2H2 du, ti kh6i c6a h6n hqp so vbi hidro bhg 8,s. D& toh b6 luqng h8n hqp kki di chm qua binh dwg dung djch brom du, sau khi c6c phh hg xAy ra hoh toh thiy cbn 3,36 Iit h8n h9p khi (dktc) t11oAt ra khdi blnh. Tinh thhh phh phh trh theo thk tich cfia m8i khi trong h8n hqp 2.