Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN TỰ SỰ

2b10662ca3b8fc9e4b6ed07d04c4c92c
Gửi bởi: Nguyễn Anh Duy vào ngày 2017-08-20 18:28:47 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 375 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TÌM HI CHUNG VĂN SỂ ỰI. KI TH NẾ Ả1. nghĩa và đc đi chung ph ng th sặ ươ ựa) nghĩa và đc đi chung ph ng th sặ ươ ự­ Trong cu ng ng ngày, chúng ta th ng chuy nào đó choộ ườ ệng khác nghe và th ng đc nghe ng khác cho nghe chuy nào đó.ườ ườ ượ ườ ệ­ Trong ho đng ng thông báo, gi thích, làm cho ng nghe đcạ ườ ườ ượn dung mình ng nghe chú ý, tìm hi dung mà ng mu thông báo,ộ ườ ườ ốn thông tin mà ng truy đt.ắ ườ ạ­ Nh ng câu chuy ch có nghĩa khi chúng đáp ng nhu hi bi ng iữ ườnghe ch nào đó.ề ềb) Nh ng bi hi th ph ng th trên văn sữ ươ ự­ Nh ph ng th ng (b ng mi ng hay vi t) làm cho ng nghe (hayờ ươ ườ ườđc) đc dung câu chuy nh truy ai, th nào, vi chính làọ ượ ệgì, di bi vi ra sao, thúc th nào, chuy đem nghĩa gì,...?ễ ạ­ Ph ng th là ph ng th trình bày chu các vi theo trình tươ ươ ựnh đnh, có tr có sau, có đu, ti di và thúc.ấ ướ ếCó th th đc các đc đi này ph ng th thông qua phân tích chu iể ượ ươ ỗdi bi các vi chính trong truy Thánh Gióng:ế ệ+ Truy anh hùng Gióng, th Hùng ng th sáu; vi chính là Gióngệ ươ ệđánh gi c, câu chuy Gióng đánh gi cho th tinh th yêu c, chíặ ướ ướanh hùng non sông nhân dân ta.ả ủ+ Các vi trong truy Thánh Gióng đã đc trình bày theo tr sự ượ ựs các vi theo tr tr sau này chính là ph ng th truy n.ắ ướ ươ ệCó th tóm trình di bi các vi chính truy Thánh Gióng nh sau:ể ư(1). ra đi Gióng;ự ủ(2). Gióng bi nói và nh trách nhi đánh gi c;ế ặ(3). Gióng nhanh nh th i;ớ ổ(4). Gióng vai thành tráng sĩ áo giáp t, ng t, roi ra tr nươ ưỡ ậDoc24.vnđánh gi c;ặ(5). Thánh Gióng đánh tan gi c;ặ(6). Thánh Gióng lên núi, giáp i, bay tr i;ở ờ(7). Vua phong danh hi và đn th ;ệ ờ(8). Nh ng tích còn chuy Thánh Gióng.ữ ệM vi có nghĩa riêng thành nghĩa toàn truy n. Tr (1)ỗ ừcho đn (8) là th di bi các vi không th đo n.ế ộII. RÈN LUY KĨ NĂNGỆ1. Đc chuy sau và th hi các yêu u:ọ ầÔng già và th ch tầ ếM ông già đn xong và mang Ph mang đi xa ông già ki c, đt bóộ ặc xu ng nói:ủ ồ­ Chà, giá Th Ch đn mang ta đi thì có ph không!ầ ơTh Ch đn và o:ầ ả­ Ta đây, lão gì nào?ầÔng già hãi o:ợ ả­ Lão mu ngài nh bó lên cho lão.ố ủ(Lép Tôn­xtôi, Ki và chim câu)ế ồa) Phân tích ph ng th truy n;ươ ệb) Qua câu chuy n, có th rút ra nghĩa gì?ệ ểG ý:ợ­ Di bi các vi chính cũng là di bi trong suy nghĩ ông già:ễ ủ+ Ông già mang nh ng ki c;ủ ứ+ Ông già than th nh đn Th Ch t;ở ế+ Th Ch xu hi n;ầ ệ+ Ông già lái chuy không ph ch t.ệ ếDoc24.vn­ Truy ng lòng yêu cu ng, dù khó khăn thì ng bao gi cũng là ch t.ệ ế2. Đc bài th sau và th hi yêu u:ọ ầSa yẫBé Mây mèo conủĐánh chu nh tẫ ắM th m: cá ng ngonồ ướL ng trong t.ử ắLũ chu tham hoá ng cộ ốCh ng nh thèm đc đâu!ẳ ượBé Mây tít tườ ắMèo gù, rung râu.ậĐêm Mây ngấ ủM đy ng chu saơ ộCùng mèo con đem xửChúng khóc ròng, xin tha!Sáng mai vùng xu ng p:ố ếB bao giẫ ờChu không, cá cũng tộ ếGi ng mèo m... !ữ ơ(Nguy Hoàng n, mùa thu qua ph )ễ ốa) Bài th này có ph ng ph ng th không? Căn vào đâu kh ngơ ươ ẳđnh nh y?ị ậb) Qua vi xác đnh ph ng th bài th hãy câu chuy n.ệ ươ ệG ý:ợ­ Bài th chuy bé Mây cùng mèo con chu nh ng mèo con thèm ăn quáơ ưđã chui vào ăn tranh ph chu t. Bài th Sa câu chuy cóẫ ệm đu, di bi và thúc cho nên ph ng th bi đt bài th này là .ở ươ ựDoc24.vn­ đc câu chuy n, xác đnh trình di bi các vi chính:ể ượ ệ+ Bé Mây cùng mèo con đánh chu nh t;ẫ ắ+ Bé Mây cùng mèo con đoán ch chu vì ngon mà sa y;ắ ẫ+ Bé Mây ng th nh chu sa và cùng mèo con lũ chu t;ơ ộ+ Sáng ra th mèo con đang ng trong y.ấ ẫ3. Đc hai văn Hu Khai tr điêu kh qu th ba và Ng Âu cọ ườ ạđánh tan quân xâm c, tìm hi ph ng th bi đt văn trầ ượ ươ ảl câu i:ờ ỏ­ Có ph văn không?ả ự­ là văn thì căn vào bi hi th nào kh ng đnh nh y?ế ậ­ Vai trò ph ng th đi vi bi đt dung văn n?ủ ươ ảG ý: hai văn đu ng làm ph ng th bi đt. Vănợ ươ ạb th nh là ng tin, thu cu khai tr điêu kh qu Hu .ả ếVăn th hai thu lo văn ch chi công đánh quân aả ủng Âu c. hai văn đu có nh ng vi đc trình bày theo trình di nườ ượ ễbi đu cho đn thúc. Ph ng th giúp ng đc đc thôngế ươ ườ ượtin trong di bi nó.ễ ủ4. câu chuy gi thích vì sao ng Vi Nam ng là con ng cháuể ườ ồTiên.Đ th hi đc yêu này ph ti hành các nh sau:ể ượ ướ ưa) Đc và tóm các vi chính trong truy thuy Con ng cháu Tiên. Chú ýọ ồtóm ng các vi chính và chúng theo trình tr sau đm oắ ướ ảph ánh chân th câu chuy trong truy thuy t.ả ếb) vào di bi các vi đã tóm t, truy Con ng cháu Tiên.ự ồL ý: Nh yêu đã nêu, ph th rõ đích đây. Kư ểchuy Con ng cháu Tiên là gi thích ngu ng Tiên nhân dânệ ủVi Nam nh ng. Vì y, ch câu chuy theo các sệ ựvi ch nh gi thích, không ph toàn câu chuy n. Có th thamệ ểkh gi thích sau:ả ảDoc24.vnTruy thuy ng tiên ng Vi là Hùng ng, nên Vănề ườ ươ ướLang, đóng đô Phong Châu. Hùng ng là con trai Long Quân và Âu Longở ươ ơQuân Vi (là Vi Nam bây gi ), thu nòi ng th ng c.ở ườ ướ ướÂu là tiên, vùng núi cao ph ng c, thu dòng Th Nông. Long Quân Âuơ ươ ặC nhau, sinh ra trăm tr ng, ra trăm ng con. Ng con tr ngơ ườ ườ ưởđc tôn lên làm vua, hi là Hùng ng truy nhi đi. Vì th ng iượ ươ ườVi Nam ng là con ng cháu Tiên ng nh tiên mình.ệ ưở ủ5. Giang có th ngh Minh làm tr ng. Nh ng các khácạ ưở ạcùng ng ki mình, Giang vài thành tích aủ ủb Minh các khác cùng nghe và tán thành. Khi y, thuy ph trong iạ ờđ ngh Minh cao n.ề ơDoc24.vn