Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Gửi bởi: Tester vào ngày 2020-01-11 04:26:42 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 221 | Lượt Download: 3 | File size: 0.542322 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHUYÊN ĐỀ:

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
1. Cách giải chung:
Các bước giải:
Bước 1: Vẽ sơ đồ
Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3: Số bé = Tổng : Tổng số phần bằng nhau x số phần của số bé
Bước 4: Số lớn bằng = Tổng – Số bé.
2. Trường hợp đặc biệt:
Đề bài nhiều bài toán không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữ kiện
như sau:
Thiếu tổng (cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)
Thiếu tỉ (cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)
Thiếu cả tổng và tỉ.
Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài
toán cơ bản
Các bước giải:
Bước 1: Tìm tổng hai số (nếu ẩn tổng)
Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
Bước 3: Vẽ sơ đồ
Bước 4: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 5: Số bé = Tổng : Tổng số phần bằng nhau x số phần của số bé
Bước 6: Số lớn bằng = Tổng – Số bé.

BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1:
Tìm hai số biết tổng của chúng là 130 và tỉ số của hai số là .

Bài giải

Bài 2:
Hai cửa hàng bán được 665 kg gạo. Tìm số gạo mỗi cửa hàng bán được biết rằng
số gạo cửa hàng thứ nhất bán được bằng số gạo bán được của cửa hàng thứ hai.

Bài giải

Bài 3:
Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho biết rằng số thóc của kho
thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai.

Bài giải

Bài 4:
Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi
lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải

Bài 5:
Trên bãi cỏ có tất cả 30 con trâu và con bò. Số trâu bằng số bò. Hỏi trên bãi cỏ
đó có bao nhiêu con trâu, con bò?

Bài giải

Bài 6:
Ngọc mua 1 quyển truyện và 1 cái bút hết tất cả 40 000 đồng. Biết rằng giá tiền 1
quyển truyện bằng

giá tiền 1 cái bút. Hỏi giá tiền quyển truyện và cái bút là bao

nhiêu?

Bài giải

Bài 7:
Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Lượng nước thùng bé chứa được bằng
thùng to. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Bài 8:
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 350m. Chiều rộng bằng
Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài giải

chiều dài.

Bài 9:
Một người bán được 30kg cam và quýt, trong đó số cam bán được bằng một nửa
số quýt. Tính số cam, số quýt đã bán.

Bài giải

Bài 10:
Trung bình số tem mà Nam và Hải sưu tầm được là 80 cái. Số tem của Nam bằng
số tem của Hải. Hỏi mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu cái tem?

Bài giải

Bài 11:
Hiện nay trung bình cộng số tuổi của hai bố con là 25 tuổi. Tuổi bố gấp 4 lần tuổi
con. Tính tuổi bố và tuổi con hiện nay.

Bài giải

Bài 12:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 1000dm, chiều rộng bằng chiều dài.
Trên thửa ruộng đó người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi thửa
ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

Bài 13:
Chu vi của một hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện
tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

Bài 14:
Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 36 tuổi. Ba năm sau, tuổi mẹ gấp 6 lần
tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài giải

Bài 15:
Trong hai ngày cửa hàng bán được 2400 kg đường. Biết rằng 3 lần số đường bán
được trong ngày thứ nhất bằng 5 lần số đường bán được trong ngày thứ hai. Hỏi mỗi
ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải

Bài 16:
Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi, biết rằng
mẹ. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Bài giải

tuổi con bằng

tuổi

Bài 17:
Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh. Trong đó số hộp kẹo bằng số
hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

Bài giải

Bài 18:
Tổng của hai số là 60. Nếu gấp số thứ nhất lên 3 lần và gấp số thứ hai lên 2 lần
thì được hai số bằng nhau. Tìm hai số đã cho.

Bài giải