Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tìm công thức phân tử phần 2

7576f209e2f5fdafa526c5e58c00d15d
Gửi bởi: Blog Hóa Học vào ngày 2016-05-07 10:49:50 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 358 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BOÅ
BOÅ TRÔÏ
TRÔÏ KIEÁ
KIEÁN
N THÖÙ
THÖÙC
C


OÂN
N THI
THI ÑAÏ
ÑAÏII H
H
Moâ
Moân
n:: Hoaù
Hoaù hoï
hoïc
c

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG
(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao V

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG
(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH

Baøi 2

Goàm 3 böôùc giaûi

ƒ Böôùc 1: Ñaët CTTQ
ƒ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*)
(Töø % ( theo Khoái löôïng))
ƒ Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*)

ƒ Böôùc 1: Ñaët CTTQ
ƒ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*)
ƒ Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*)
™Gôïi yù:
-Neáu phöông trình (*) coù 3 aån,

thì coù daïng: ax + by = cz

B1: Cho z=1; 2; ... Cho ñeán khi
Tìm ñöôïc x,y thì döøng
vaø suy ra coâng thöùc nguyeân (CTNG).
B2: Tìm chæ soá CTNG ñeå ⇒ CTPT

( Phöông phaùp 2: PP2)
ƒ Böôùc 1: Ñaët CTTQ
ƒ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*)
ƒ Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*)
‰Ví duï1: (ÑH Ngoaïi Thöông – 1998)
Chaât höõu cô (A) thuoäc daõy ñoàng ñaúng
benzen, coù % H = 9,43 (theo khoái löôïng)
Tìm CTPT (A)

PP tìm CTPT
Khi döïa treân % nguyeân toá

‰Ví duï 1:

A: Ñoâng ñaúng Benen
%H = 9,43
A: ?

PP tìm CTPT
Döïa treân % cuûa
1 nguyeân toá

‰Giaûi:
- Ñaët CTTQ (A): CnH2n - 6

- Theo ñeà coù:
%H

=

n=8

1(2n – 6)
14 n - 6

Vaäy CTPT A:

. 100 = 9,43

C8H10

B1.Ñaët CTTQ

B2.Laäp pt (*)
B3.Giaûi (*)

‰ ví duï 2:
A chöùa C,H,O coù %O = 43,24.
Tìm CTPT cuûa A trong moãi tröôøng hôïp :
a. MA<140 ñvC.
b. Khoái löôïng oxi coù trong 1 mol A
beù hôn khoái löôïng nitô trong 150 gam
muoái amoni nitrat.
PP Tìm CTPT

Bieát %1 nguyeân toá

9B1.Ñaët CTTQ
9B2.Laäp pt (*)
9B3.Giaûi (*)

‰Ví duï 2:

A: C, H, O coù% O = 43,24
a. MA < 140. CTPT A?
b. mO trong 1 mol A < mN trong
150 g NH4NO3

PP tìm CTPT
Döïa treân % cuûa
1 nguyeân toá

‰Giaûi:
- Ñaët CTTQ (A): CxHyOz

- Theo ñeà coù:
%O

=

16. z

. 100 = 43,24

12x +y + 16z

⇒ 12x + y + 16z =

16. z .100 =37.z

43,24
⇒ 12x + y = 21 z (*)

B

B

Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy
đủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.