Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 9: Tình bạn

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-28 03:47:43 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 135 | Lượt Download: 0 | File size: 4.057088 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

ÑaïoñöùcHoạt động 1: Thảo luận cả lớp

-Lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết

- Bài hát nói lên điều gì?

- Lớp ta có vui và đoàn kết không?

- Điều gì sẽ xảy ra khi xung quanh chúng ta không có bạn

bè?

-Trẻ em có quyền tự do kết bạn không? Em biết điều đó

từ đâu?KÕt luËn: Ai còng cÇn cã b¹n bÌ. TrÎ em còng

cÇn cã b¹n bÌ vµ cã quyÒn ®­îc tù do kÕt

giao b¹n bÌThø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình baïn

Ñoâi baïn

( Truyeän:

tieát 1)Thø ba ngµy 19 th¸ng

Ñaïo

10 n¨m

2011Tình

baïn

ñöùc

Ñoâi baïn

(Truyeän:

tieát 1)Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện “Đôi bạn”

Trao đổi với bạn và trả lời các câu hỏi sau?

1. Câu chuyện gồm những nhân vật nào?

Câu chuyện gồm có 3 nhân vật đôi bạn và một con gấu.

2.Khi đi vào rừng hai người bạn gặp chuyện gì?

Khi Vào rừng bỗng trước mặt họ xuất hiện một con gấu.

3. Chuyện gì xảy ra sau đó?

Một người bỏ chạy và leo tót lên cây ẩn nấp. Còn người

kia đứng lại .Sực nhớ ra loài gấu thường không đụng đến

xác chết bao giờ, anh liền ngã lăn ra giả vờ chết. Con gấu

tiến lại gần. Anh ta nín thở.Gấu chỉ gửi vào mặt anh rồi bỏ

đi.Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

ÑaïoTình

baïn

ñöùc

Truyeän: Ñoâi baïn

( tieát 1)4. Em có nhận xét gì về hành động bỏ chạy thoát

thân của nhân vật trong truyện?

Người bạn đó không tốt, bỏ bạn lúc gặp nguy hiểm.

5. Khi con gấu bỏ đi người bạn bị bỏ rơi đã nói gì với

người bạn kia?

Nói với người bạn kia “ Ai bỏ bạn trong lúc nguy hiểm để

chạy thoát thân là kẻ tồi tệ !”Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình

baïn

Truyeän: Ñoâi baïn

( tieát 1)6. Em thử đoán xem sau chuyện này tình cảm giữa

hai người sẽ như thế nào?

- Hai người sẽ không chơi với nhau nữa. Người bạn kia

xấu hổ nhận ra lỗi của mình và mong bạn tha thứ.

7. Qua câu chuyện trên em có thể hiểu ra điều gì về cách

đối xử với bạn bè?

Là bạn bè phải biết thương yêu, giúp đỡ nhau lúc khó

khăn,hoạn nạn.

Kết luận:Khi đã là bạn bè,chúng ta cần biết yêu thương,

đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau vượt

qua mọi khó khăn.V× sao chóng ta cÇn

®èi xö tèt víi b¹n bÌ?

B¹n bÌ cÇn ph¶i ®oµn kÕt , th­¬ng

yªu , gióp ®ì nhau , nhÊt lµ

nh÷ng lóc khã kh¨n , ho¹n n¹n .

Cã nh­ vËy , t×nh b¹n míi thªm

th©n thiÕt , g¾n bã .

§äc c©u tôc ng÷ cã néi

dung vÒ t×nh b¹n?

B¹n bÌ lµ nghÜa t­¬ng th©n ,

Khã kh¨n , thuËn lîi ©n cÇn

bªn nhau .Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình baïn

Ñoâi baïn

( Truyeän:

tieát 1)

Ghi nhớ:Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ

Nhau nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như

vậy,tình bạn mới thêm thân thiết gắn bó .

Bạn bè là nghĩa tương thân

Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau1/Trong nhöõng bieåu hieän sau:

bieåu hieän naøo laø bieåu hieän

cuûa tình baïn toát?Cuøng baïn laøm baát cöù ñieàu gì mieãn

laø coù lôïi cho baûn thaân.

Giuùp ñôõ baïn khi baïn gaëp khoù khaên.

Chuùc möøng baïn khi baïn khi baïn coù

nieàm vui.

An uûi, chia seû khi baïn gaëp chuyeän buoàn.

Che giaáu, im laëng khi baïn gaëp khuyeát

ñieåm,

loãiveä

laàm.

Baûo

baïn khi baïn gaëp nguy hieåm.

Ñeå buïng thuø gheùt khi baïn khoâng chieàu

theo yù mình.

Tieáp thu lôøi nhaéc nhôû pheâ bình cuûa

baïn khi mình laøm ñieàu sai traùiThø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình baïn

Ñoâi baïn

( Truyeän:

tieát 1)Hoạt động 3: Xử lí tình huốngBài tập 2: SGK trang 18 Em sẽ làm gì trong các

tình huống sau ? Vì sao? ( thảo luận nhóm 4)a)B¹n em cã chuyÖn vui.

b)B¹n em cã chuyÖn buån.

c)B¹n em bÞ b¾t n¹t.

d)B¹n em bÞ kÎ xÊu rñ rª, l«i kÐo vµo viÖc

lµm kh«ng tèt.

®)B¹n phª b×nh khi em m¾c khuyÕt ®iÓm.

e)B¹n em lµm ®iÒu sai tr¸i, em khuyªn ng¨nHoạt động 3: Xử lí tình huống

a. Bạn em có chuyện vui.

Em sẽ chúc mừng bạn.

b. Bạn em có chuyện buồn.

Em an ủi, động viên, giúp đỡ bạn.

c. Bạn em bị bắt nạt.

Bênh vực bạn hoặc nhờ người lớn bệnh vực bạn.

d. Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm

không tốt.

Khuyên ngăn bạn hoặc nhờ người lớn khuyên ngăn bạn.

đ. Bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm.

Hiểu ý tốt của bạn, không tự ái, nhận khuyết điểm và

sửa chữa khuyết điểm.

e. Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nhưng

bạn không nghe.

Nhờ bạn bè, thầy cô hoặc người lớn khuyên ngăn bạn.Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình baïn

Ñoâi baïn

( Truyeän:

tieát 1)Hoạt động 4: Liên hệ thực tế.

Lớp chúng ta đoàn kết chưa?Điều gì xảy ra khi xung quanh chúng ta không có bạn bè?kÓ nh÷ng viÖc ®· lµm vµ sÏ lµm ®Ó cã mét t×nh b¹n t

H·y kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe 1 t×nh b¹n tèt

®Ñp mµ em thÊy ë líp, ë tr­êng?

Keát luaän: Caùc bieåu hieän cuûa tình baïn

ñeïp laø toân troïng, chaân thaønh, bieát quan

taâm, giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä, bieát1THTTHÀTÌNHCÀNKT4HP5BBƠN2Đ3O6

7THƯMTÁCNHCNBÈGYÊUHàng số

62gồm

57chữ

cái

làthể

từhiện

chỉ cái quý

Hàng

ngang

số

gồm

chữ

cái

Hàng

Hàngngang

số

4 gồm

sốngười

1 6gồm

chữ

7cái

chữ

chỉ

cáimột

chỉ

việc

phẩm

làm

chất

phải

tốt

Hàng

ngang

số

3

gồm

7

chữ

cáinhững

cùng

lứa

tuổi

với

mình.

Hàng

số

5

gồm

6

chữ

cái

chỉ

người

bạn

giá

nhất

của

con

ngườitiền

bạc

không

thể

Hàng

sốsức

7từ

gồm

9

chữ

cáitừ

chỉ

tình

cảm

quí

của

chung

con

người

cùng

được

nhau

bắt

gánh

đầu

bằng

vác

một

tiếng

côngthật

việc

“ giá

trái

nghĩa

với

từChia

rẽ

”.

cùng

họcđược

với mình,

cókết

chữ

Bchữchữ

H.

mua

được,

bắt

đầu

bằngtình...”

nhất

của

con

người

được

thúc

bằng

từ

...yêu

quan trọng, được bắt đầu bằng chữ H và “chữ

T. .”Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình baïn

Ñoâi baïn

( Truyeän:

tieát 1)

Củng cố - dặn dò-Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

-Chuẩn bị sưu tầm những truyện, ca dao, tục ngữ,

bài thơ bài hát, về chủ đề Tình bạn

- Đối xử tốt với bạn bè.Thø ba ngµy 19 th¸ng

10 n¨m

2011

Ñaïoñöùc

Tình baïn

Ñoâi baïn

( Truyeän:

tieát 1)

Ghi nhớ: Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ

Nhau nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy,

tình bạn mới thêm thân thiết gắn bó .

Bạn bè là nghĩa tương thân

Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau