Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 85: Hình tam giác

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-03 04:23:15 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 159 | Lượt Download: 0 | File size: 0.534016 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin hç trî d¹y häcM«n To¸n líp 5

Gi¸o viªn thùc hiÖnLEÂ BAÙ BAÛY

Tr­êng TiÓu häc Thanh TuøngTiÕt 85: h×nh tam gi¸c

a) H×nh tam

gi¸cBACh×nh tam gi¸c

H×nh tam gi¸c ABC cã:

* Ba c¹nh lµ :c¹nh AB, c¹nh AC, c¹nh

BC.

* Ba ®Ønh lµ : ®Ønh A, ®Ønh B,

®Ønh C.

* Ba gãc lµ: gãc A, gãc B, gãc C.h×nh tam gi¸cHình tam giácTam gi¸c cã 3 gãc

nhän.Hình tam giácHình tam giácTam gi¸c cã 1 gãc tï vµ 2 gãc

nhän.h×nh tam gi¸c

ABCh×nh tam gi¸c

AC

B

Tam gi¸c cã 1 gãc vu«ng vµ 2 gãc

nhän.

(Tam gi¸ch×nh tam gi¸c

b) §¸y vµ ®­êng cao

ABHCh×nh tam gi¸c

AC

H

BC lµ ®¸y,AH lµ ®­êng cao øng víi ®¸y

BC.

§é dµi AH lµ chiÒu cao.

Bh×nh tam gi¸c

AHBCh×nh tam gi¸c

AH

B

C

AH lµ ®­êng cao øng víi ®¸y

BC.h×nh tam gi¸c

ABCh×nh tam gi¸c

AB

C

AB lµ ®­êng cao øng víi ®¸y

BC.LuyÖn tËp- thùc

hµnh

Bµi 1: ViÕt tªn ba gãc vµ ba c¹nh cña

mçi h×nh tam gi¸c d­íi ®©y:

DABC EMG KNABCTam gi¸c ABC cã:

Ba c¹nh: c¹nh AB,c¹nh BC,c¹nh CA.

Ba gãc:gãc A,gãc B,gãc C.DEGTam gi¸c DEG cã:

Ba c¹nh:c¹nh DE,c¹nh EG,c¹nh GD.

Ba gãc:gãc D,gãc E,gãc G.