Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 8: Quà của bố

65ac7cdd84df6463e18bdbc23cccef01
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-23 14:10:51 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 14 | Lượt Download: 0 | File size: 1.312768 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MÔN: CHÍNH TẢ

Bài: Quà của bố

Thöù ba ngaøy 12
thaùng
02 naêm
Chính
taû 2009
BÀI CŨ
(taäp
Ñieàn chöõ: c hay k ?
cheùp)
ù

ng troàng...aây
c
caûnh
baø...eå
k chuyeän

Thöù ba ngaøy 12 thaùng
02
naêm
2009
Chính
(taäp
ï
taû
Quaøcheùp)
Boá göûi nghìn
cuûa
caùi nhôù
boácaû nghìn
Göûi
caùi thöông
Boá göûi nghìn
lôøi chuùc

Thöù ba ngaøy 12 thaùng
Chính
(taäp
02
naêm
2009
taû cheùp)
Quaø

cuûa
boá
göûing

VIẾT BẢNG CON

hìn

thö
ông

Thöù ba ngaøy 12 thaùng
02
naêm
2009
Chính
(taäp
ï
taû
Quaøcheùp)
Boá göûi nghìn
cuûa
caùi nhôù
boácaû nghìn
Göûi
caùi thöông
Boá göûi nghìn
lôøi chuùc

Thöù ba ngaøy 12 thaùng
02
naêm
2009
Chính
taû
(Quaø
taäp cheùp)
2/ a) Ñieàn chữ: s hay x ?

cuûa
boá

x
…...
e lu

… s
doøng

Thöù ba ngaøy 12 thaùng
02Chính
naêm( taäp
2009
taû
cheùp)
Quaø
b/ Ñieàn vaàn: im hay
cuûa
ieâm ?.

boá

……
imt...
Traùi

kim ieâ
phamthothaiduong1509@gmail.com
2020-09-24 17:32:18