Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tiết 6 trùng kiết lị và trùng sốt rét

5498065d0022215fdd9712ad5c229d8d
Gửi bởi: thanhdatlocnga vào ngày 2016-09-01 13:07:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2301 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. Chọn đáp án đúng (6 điểm).1.How many floors _____ your school _____ ?A. does haveB. does hasC. do haveD. do has2.My classroom is _____the second floor.A. inB. atC. onD. of3.Nam _____ breakfast at 6: 00 o’clock.A. haveB. doC. doesD. has4._____ does Mai get up every morning?A. How manyB. How muchC. What timeD. What5.Where _____ Thu’s school?A. areB. isC. beD. am6._____ grade is your sister _____?A. Which inB. What inC. Which onD. Who in7.We have breakfast _____ 6:30.A. inB. atC. onD. of8.We’re late _____ school.A. ofB. toC. fromD. for9.How many tables _____ there? There _____ one.A. is areB. are areC. is isD. are is10._____Lisa _____ Geography on Monday?”A. Does haveB. Do haveC. Do hasD. Does hasII. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. (4 điểm)1.My brother his teeth and his face every morning.2.I usually get up six o'clock every day.3.How many students does your class ?4. his school big or small?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.