Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 6: Tiêu hóa thức ăn

70fbaf702f64b19d0869605f69aa7a07
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 04:33:07 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 46 | Lượt Download: 0 | File size: 5.740032 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tự nhiên & Xã hội
Giaùo vieân: Nguyeãn
Thò Nghieâm

Kiểm tra bài cũ

•Troø chôi: “Tiêu hóa thức ăn”

Thứ

ngày tháng năm 2011
Tự nhiên và xã hội

TIẾP SỨC