Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 5: Tập chép Bạn của Nai nhỏ

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào 03:25 AM ngày 27-07-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 13 | Lượt Download: 0 | File size: 1.022976 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường TH “A” Nhơn Mỹ

Môn: Chính tả

Lớp: 2C

Người thiết kế: Trương Trung ChánhViết 1 tiếng bắt đầu bằng g?Viết 1 tiếng bắt đầu bằng gh?Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm 2009

Chính tảB¹n cña Nai Nhá

1. TËp chÐp:Nai Nhá xin cha cho ®i ch¬i xa

cïng b¹n.

BiÕt b¹n cña con khoÎ m¹nh,

th«ng minh vµ nhanh nhÑn, cha

Nai Nhá vÉn lo. Khi biÕt b¹n cña

con d¸m liÒu m×nh cøu ng­êi

kh¸c, cha Nai Nhá míi yªn lßng

cho con ®i ch¬i víi b¹n.Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm 2009

Chính tảB¹n cña Nai Nhá

1. TËp chÐp:Nai Nhá xin cha cho ®i ch¬i xa cïng

b¹n.

BiÕt b¹n cña con khoÎ m¹nh, th«ng

minh vµ nhanh nhÑn, cha Nai Nhá

vÉn lo. Khi biÕt b¹n cña con d¸m liÒu

m×nh cøu ng­êi kh¸c, cha Nai Nhá míi

3 câu

Bµi

chÝnh

t¶ cã

yªn

lßng

cho con

®i ch¬i víicó

b¹n.mÊy c©u?Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm 2009

Chính tảB¹n cña Nai Nhá

1. TËp chÐp:

Nai Nhá xin cha cho ®i ch¬i xa cïng

b¹n.

BiÕt b¹n cña con khoÎ m¹nh, th«ng

minh vµ nhanh nhÑn, cha Nai Nhá vÉn

lo. Khi biÕt b¹n cña con d¸m liÒu m×nh

cøu ng­êi kh¸c, cha Nai Nhá míi yªn lßng

cho

con

®i ch¬i

víi viÕt

b¹n. nh­

Viết hoa

Ch÷

®Çu

c©uthÕ nµo?Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm 2009

Chính tảB¹n cña Nai Nhá

1. TËp chÐp:

Nai Nhá xin cha cho ®i ch¬i xa cïng

b¹n.

BiÕt b¹n cña con khoÎ m¹nh, th«ng

minh vµ nhanh nhÑn, cha Nai Nhá vÉn

lo. Khi biÕt b¹n cña con d¸m liÒu m×nh

cøu ng­êi kh¸c, cha Nai Nhá míi yªn lßng

Có dấu chấm

c©u

cãvíidÊu

choCuèi

con ®i

ch¬i

b¹n.c©ug×?Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm

2009

ChínhNai

tả Nhá

B¹n cñaLuyện viết tiếng khó

khoeû mạnh: kh + oe

nhanh nhẹn:+hỏinh + anh + ngangThø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm

2009

ChínhNai

tả Nhá

B¹n cñaLuyện viết tiếng khókhoeû mạnh:

nhanh nhẹn:Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm 2009

•Chỗ sửalỗiChính tả (tập – chép)B¹n cña Nai NháNai Nhá xin cha cho ®i

ch¬i xa cïng b¹n.

BiÕt b¹n cña con khoÎ

m¹nh, th«ng minh vµ nhanh

nhÑn, cha Nai Nhá vÉn lo.

Khi biÕt b¹n cña con d¸m

liÒu m×nh cøu ng­êi kh¸c,

cha Nai Nhá míi yªn lßng

cho con ®i ch¬i víi b¹n.Thø bảy ngµy 26 th¸ng 12 năm

2009

Chính tả

B¹n cña Nai Nhá

2. §iÒn vµo chç trèng ng

hay ngh ?

… Ø ng¬i

n…µy th¸ng ng

h

g

n…­êi b¹n

ngh

…Ò

g

nghiÖpThø bảy ngµy 26 th¸ng 12

năm 2009

Chính tả

B¹n cña Nai Nhá

3. §iÒn vµo chç trèng:

tr hay ch ?

C©y

t ….e , m¸i

ch … e,

r

tr

ch …ung søc.

…ung thµnh,
2020-09-28 15:45:22