Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 5: Phân số thập phân

aa04c2ee7921d617e39eaecdd0e906b3
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-03 04:16:36 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 97 | Lượt Download: 0 | File size: 1.357312 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ThiÕt kÕ bµi gi¶ng

Bµi : Ph©n sè thËp ph©n

I/- Môc tiªu.

- Gióp häc sinh nhËn biÕt ®­îc c¸c
ph©n sè thËp ph©n.
- Gióp c¸c em biÕt ®­îc mét sè ph©n
sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp
ph©n vµ biÕt c¸ch chuyÓn nh÷ng
ph©n sè ®ã thµnh ph©n sè thËp
ph©n.

II/- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

1- KiÓm tra bµi cò :
H·y so s¸nh:
3
a)
5

1
víi
2

3
b)
4

21
víi
25

7
c)
8

1234
víi
1000

a)

6 ; 1 15
5
3 3 2
5 5 2 10 2 2 5 10
6

10

b)

5
>
10

75
3 3 25


4 4 25 100
84

100

75
>
100

3
1
nªn
5
2

>

21 214
84


25 25 4 100
21
3
nªn
25
4

>

1234
c) V×
>1000

7
> 1;
8

1234
7
< 1 nªn
1000
8

C¸c ph©n sè:

5
6
;
10 10

75
;
100

84
;
100

Gäi lµ: Ph©n sè thËp ph©n.

1234
;
1000

To¸n

Ph©n sè thËp ph©n
Giíi thiÖu vÒ ph©n sè thËp
ph©n:
a)
NhËn
biÕt
ph©n sè
sè trªn,
thËp h·y
ph©n.
- Dùa
vµo
5 ph©n
viÕt 2
ph©n sè thËp ph©n vµ 2 ph©n sè kh«ng
ph¶i lµ ph©n sè thËp ph©n.
- Dïng bót ®¸nh dÊu ®Æc ®iÓm cña
ph©n sè thËp ph©n.

C¸c ph©n sè:

1234
6
75
84
;
;
;
;
10
100
100
1000
...
Cã mÉu sè lµ: 10, 100, 1000, ...
5
10

Gäi lµ c¸c ph©n sè thËp ph©n.
H·y g¹ch chÐo nh÷ng ph©n sè kh«ng
ph¶i lµ ph©n sè thËp ph©n :

3 4 100
17
69
;
;
;
;
7 10 34 1000 2000

3
§Ó so s¸nh:
5
3
ChuyÓn:
5
thµnh

1
víi
2
6
thµnh
10

1

2

5
10

Ta ®· chuyÓn tõ 1 ph©n sè thµnh 1
ph©n sè thËp ph©n

b) ChuyÓn 1 ph©n sè thµnh ph©n
4
sè thËp ph©n.
14
H·y chuyÓn:

thµnh ph©n sè
11
50
thËp ph©n.
ChuyÓn:

2
14
14 2
28


50
50 2
2 100

ViÕt: Mäi ph©n sè ®Òu chuyÓn ®­îc
thµnh ph©n
sè thËp ph©n.
Kh«ng
®óng
Söa l¹i: Mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt
thµnh ph©n sè thËp ph©n.

Dùa vµo c¸ch chuyÓn nh­:

6
3 3 2


5 5 2 10

5
1 15


2 2 5 10

75
3 3 25


4 4 25 100

21 214
84


25 25 4 100

h·y t×m vµ nªu c¸ch chuyÓn:
C¸ch chuyÓn: T×m mét sè khi nh©n
víi mÉu sè ®Ó ®­îc 10, 100, 1000... råi
nh©n sè Êy víi c¶ tö sè vµ mÉu sè sÏ
®­îc ph©n sè thËp ph©n.

Thùc hµnh:
Bµi 1: §äc c¸c ph©n sè thËp ph©n.
§äc theo mÉu:

9
10

;

21
100

chÝn phÇn
m­êi
MÉu

625
;
1000

2005
;
1000000

Thùc hµnh
Bµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè thËp ph©n.
ViÕt theo mÉu:
7
MÉu: BÈy phÇn m­
10
êi
Hai m­¬i phÇn
tr¨m
Bèn tr¨m bÈy m­¬i l¨m phÇn
ngh×n
Mét
phÇn
triÖu

* Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng.
35
5
7 7 .....
a)


10
2 2 .....
5
2
6
6 : ....3
b)


3
30 30 : ....
10

 Cñng cè:
- Ph©n sè thËp ph©n lµ ph©n sè nh­thÕ
nµo?
- C¸ch chuyÓn mét ph©n sè thµnh ph©n
sè thËp ph©n.
- Mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n
sè thËp ph©n.

Bµi häc kÕt thóc

KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o
m¹nh khoÎ !
Chóc c¸c em häc sinh ch¨m
ngoan häc giái !

Xin ch©n thµnh
c¶m ¬n
C¸c quý vÞ ®¹i
biÓu
C¸c quý thÇy, c«