Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 45: Tập chép Bác Sĩ Sói

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 03:42:14 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 45 | Lượt Download: 1 | File size: 0.365056 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thöù ba ngaøy 02 thaùng 02

naêm 2010

b

Chính taûKieåm tra baøi cuõ :

Nghe – vieát : Coø

vaø Cuoác

buïi

raäm

baånThöù ba ngaøy 02 thaùng 02 naêm

2010

Chính taûTaäp cheùp : Baùc só Soùi

Phaân bieät l/n, öôc/öôtMuoán aên thòt Ngöïa, Soùi giaû laøm baùc só,

ñeán gaàn Ngöïa, baûo : “Coù beänh, ta chöõa

giuùp cho.” Ngöïa bieát möu cuûa Soùi, vôø nhôø

Soùi khaùm giuùp chaân sau. Soùi ñònh caén vaøo

chaân cho Ngöïa heát chaïy, nhöng Ngöïa ñaõ kòp

thôøi tung voù, ñaù cho Soùi moät cuù trôøi giaùng.+ Noäi dung cuûa đoạn viết

Soùi ñoùng giaû laøm baùc só ñeå

löøa Ngöïa. Ngöïa bình tónh ñoái phoù

vôùi Soùi. Soùi bò ngöïa ñaù cho moät

cuù trôøi giaùng.2010

Chính taûTaäp cheùp : Baùc só Soùi

Muoán aên thòt Ngöïa, Soùi giaû laøm

baùc só, ñeán gaàn Ngöïa, baûo : “Coù

chöõ

beänh, ta chöõa giuùp cho.” Ngöïa bieát möu

a

cuûa Soùi,möu

vôø nhôø Soùi khaùm

giuùp chaân

sau. Soùi ñònh caén vaøo chaân cho Ngöïa

heát chaïy, nhöng Ngöïa ñaõ kòp thôøi tung

voù, ñaù cho

Soùi moät cuù trôøi giaùng.

trôøigiaùng

chöõa

möu

trôøi giaùngThöù ba ngaøy 02 thaùng 02

naêm 2010

b

Chính taûTaäp cheùp : Baùc só

Soùi

chöõa

möu

trôøi giaùngThöù ba ngaøy 02 thaùng 02 naêm

2010

Chính taûTaäp cheùp : Baùc

só Soùi

Muoán aên thòt Ngöïa, Soùi

giaû laøm baùc só, ñeán gaàn Ngöïa,

baûo : “Coù beänh, ta chöõa giuùp

cho.” Ngöïa bieát möu cuûa Soùi, vôø

nhôø Soùi khaùm giuùp chaân sau.

Soùi ñònh caén vaøo chaân cho Ngöïa

heát chaïy, nhöng Ngöïa ñaõ kòpThöù ba ngaøy 02 thaùng 02 naêm 2010Chính taûv Taäp cheùp : Baùc só

Loãi

SoùiThöù ba ngaøy 02 thaùng 02 naêm

2010

Chính

taû

Taäp cheùp : Baùc só Soùi

Lo

ãiMuoán aên thòt Ngöïa,

Soùi giaû laøm baùc só, ñeán

gaàn Ngöïa, baûo : “Coù

beänh, ta chöõa giuùp cho.”

Ngöïa bieát möu cuûa Soùi,

vôø nhôø Soùi khaùm giuùp

chaân sau. Soùi ñònh

Huynhcaén

thi duyen

vaøo chaân cho Ngöïa heát

chaïy, nhöng Ngöïa ñaõ kòp

thôøi tung voù, ñaù cho SoùiThöù ba ngaøy 02 thaùng 02

naêm 2010

Chính :taû

Taäp cheùp

Baùc

Loãisó Soùi

Muoán

aên thòt Ngöïa, Soùi

giaû laøm baùc só, ñeán “Coù

gaàn

Ngöïa,

:

Ngöïacho.”

bieát

beänh, baûo

ta chöõa

giuùp

möu cuûa Soùi, vôø nhôø Soùi

Soùigiuùp chaân sau.

khaùm

nhöng

Ngöïa

ñaõ

kòp thôøi

ñònh

caén

vaøo

chaân

cho

tung voù,

cho Soùi moät

Ngöïa

heátñaù

chaïy,

cuù trôøi giaùng.Thöù ba ngaøy 02 thaùng 02 naêm

2010VBTChính taûPhaân bieät l/n, öôc/öôtBaøi taäp:Choïn chöõ naøo trong

daáu ngoaëc ñôn ñeå ñieàn vaøo

choã

a) - troáng?

(loái , noái ):………….lieàn,

………..

nöûa):

ngoïn………….,

b) -- ((löûa,

öôùc, öôùt

öô ) : ………

mong,

öô

löôï

moät………..

khaên………ùc löôï

ùt

c

c

- ( löôïc, löôït t) : laàn………..,

caùi………….Thöù ba ngaøy 02 thaùng 02 naêm

2010

Chính taû

Baøi

taäp 3bieät

b:

Phaân

l/n, öôc/öôt

Thi tìm nhanh caùc töø : chöùa

tieáng coù vaàn

öơc ( hoaëc öôt )

Chöùa tieáng coù Chöùa tieáng coù

vaàn öôt

vaàn öôc

öôùc mô, töôùc voû,

öôùt

traày

aùo, löôùt vaùn

xöôùc, nöôùc khoaùng,

ngaõ, vöôït soâng, to

ngöôùc maét, baét ,chöôùc

thöôùt tha,……

, caùi löôïc, böôùc chaân,

khöôùc töø, ………….