Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-28 03:18:58 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 47 | Lượt Download: 0 | File size: 1.847296 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thöù saùu ngaøy 10 thaùng

10 naêm 2008

ToaùnTRAÉC

NGHIEÄM1) Soá thaäp phaân 9,101

ñöôïc ñoïc laø:

a.Chín ngaøn một traêm linh

moät

b.Chín phaåy khoâng moät

c.Chín phaåy một traêm linh

moät2) Soá thaäp phaân hai mươi laêm ñôn

vò, 7 phaàn traêm ,6 phaàn nghìn

ñöôïc vieát:

a.25,76

b.25,076

c.25,7063) Daõy soá thaäp phaân

naøo sau ñöôïc vieát theo

thöù töï töø beù ñeán lôùn

a)38,418 ; 37,418 ; 38,148;

37,814

b)37,418 ; 37,814 38,148 ;

38,418

c)37,418 ; 38,148 ; 38, 418 ;

37,814OÂân taäp veà caùc ñôn vò ño ñoä daøi

Lôùn hôn meùtMeùtBeù hôn meùtkmhmdammdmcmmm1km1hm1dam1m1dm1cm1mm

1

 cm

10=10da =10m =10d

=10c =10m

1

1

m1

m1

m

=10hm m1

dam

dm

m

km = hm

10

10

10

10

10

=

=

=

=Neâu quan heä giöõa moät soá ñôn vò ño

ñoä 1km

daøi=

thoâng duïng

1

1000

1m =1000m1m =10

0

1m =1000

mmcmkm 0,001km11cm

m 0,01m

100

=

1mm 1 m 0,001m

1000

=Thöù saùu ngaøy 10 thaùng 10 naêm

2008

Toaùndöôùi daïng

Vieát soá ño ñoä daøi

soá thaäp phaân:

Ví duï 1:Vieát soá thaäp phaân thích hôïp

vaøo choã chaám:

6m 4dm = ……….

m

4

Caùch laøm: 6m 6 m 6,4m

10

4dm =

Vaäy : 6m 4dm =

6,4mVí duï 2 :Vieát soá thaäp phaân thích

hôïp vaøo choã chaám

3m 5cm

=

………… m

5

Caùch laøm :3m 3

m 3,05m

100

5cm =

Vaäy: 3m 5cm = 3,

05 mBaøi 1:Vieát soá thaäp phaân thích hôïp

vaøo choã chaám:

6

a)8m 6dm

m

8= m ---8,610

2

2= dm

2,2

b) 2dm 2cm

----10

dm

7

3 = m

3,07

c) 3m 7cm

----100

13

d) 23 m 13 cm 23=

m-----23,13

100

mmBaøi 2:Vieát caùc soá ño sau döôùi

daïng soá thaäp phaân:

a)Coù ñôn vò ño laø

meùt:

3m

4dm

2m 5cm

21m 36cm

b) Coù ñôn vò ño laø ñeà - xi –

meùt:

8dm

7cm

4dm

32mm

73

mmBaøi 2:Vieát caùc soá ño sau döôùi

daïng soá thaäp phaân:

a)Coù ñôn vò ño laø

meùt:

4

3m 4dm 3 m 3,4m105

2m 5cm 2

m 2,05m

10036

21m 36cm 21

m 21,36m

100b) Coù ñôn vò ño laø ñeà - xi –

meùt:

8dm

7cm

4dm

32mm

73

mm7

8 dm 8,7dm

1032

4

dm 4,32dm

10073dm 0,73dm

100Baøi Vieát soá thaäp phaân thích hôïp

3

vaøo choã chaám:302

a)5km 302 m 5= -----km 5,302

1000

km

75

km 5,075

b) 5km 75 m 5 = -----1000

kmc) 302m302

km 0,302

= ------1000kmNhoù

m3

Moãi nhoùm cöû 1 baïn ñaïi dieän

leân haùi hoa, vaø hoaøn thanh

baøi taäp trong boâng hoa yeâu

caàu, 3 nhoùm nhanh nhaát seõ

thaéng cuoäc.Baøi hoïc keát thuùcChuùc thaày coâ

vaø caùc em söùc

khoeû