Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 36: Số Thập phân bằng nhau

d7d5454b507a7e2f1235f6e9e1332adc
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 04:17 AM ngày 3-08-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 20 | Lượt Download: 0 | File size: 2.67776 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn: Vò ThÞ Ph­¬ng

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
Bµi 4 (SGK/
38)
3
ViÕt ph©n5sè

thµnh ph©n
sè thËp ph©n cã mÉu sè lµ 10,
100.

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
Bµi 4 (SGK/
38)

6
60
6
3
60
§¸p ¸n: vµ

 thµnh
ViÕt
sè thËp
10
100
5
6
100 0,6
§¸p 10
¸n:
ph©n
?
10
60
0,60
100

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n

6
0,6
10

Ta
cã :


VËy
0,60

60
;
0,60
100

6
60

10
100

0,6= ?

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n

TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng
nhau
a)VÝ dô:
9 dm = 90cm
9 dm = 0,9 m

90 cm = ……..
0,90 m

VËy 0,9 m ..?...
= 0,90 m

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n

TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng
nhau

?m = 0,90 m
Ta cã : 0,9=
0
0,9
=
0,9
b)
NÕu
viÕt
thªm
ch÷
b) NÕu viÕt thªm ch÷ sè
sè 0
0

=
0,90
=
=
vµo
bªn
thËp
0,9
=ph¶i
0,90phÇn
= 0,900
0,900
=
vµo0,9
bªn
ph¶i
phÇn
thËp
ph©n
0,9000
cña
ph©n
0,9000
cña mét
mét sè
sè thËp
thËp ph©n
ph©n
th×
îîcc mét
th× ®­
®­
mét sè
sè thËp
thËp ph©n
ph©n
b»ng
b»ng nã.
nã.

MÌo ®en ¬i ! cã sè 0,19
b©y giê tí viÕt thªm vµo
bªn ph¶i phÇn thËp ph©n
1 ch÷ sè 0 vËy tí cã:
0,19 = 0,109
®óng hay sai?
CËu lµm sai råi,
®¸p ¸n Ừm
®óng
! Để lµ:
tớ
0,19 =nghĩ
0,190
đã =
0,1900

Trò chơi
H·y t×m c¸c sè thËp ph©n b»ng
nhau
7,8
=

3,1
0

24,
00 =

NÕu
NÕu mét
mét sè
sè thËp
thËp
ph©n
ph©n cã
cã ch÷
ch÷ sè
sè 0024ëë
tËn
tËn cïng
cïng bªn
bªn ph¶i
ph¶i
phÇn
phÇn thËp
thËp ph©n
ph©n th×
th×
khi
khi bá
bá ch÷
ch÷ sè
sè 00 ®ã
®ã ®i,
®i,
ta
îîcc mét
ta ®­
®­
mét sè
sè thËp
thËp
7,800
ph©n
ph©n b»ng
b»ng nã.
nã.

= 3,1

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau
O,90
O,9
0,9000
…..
0,9000 == O,900
….. == ……
…… == …….
…….

8,75000

== 8,75
8,75000 == 8,7500
… == ..8,750
..
12
12,000
……
….
12,000 ==12,00
…… == 12,0
…. == …


Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bµi 1 : Bá c¸c ch÷ sè 0 ë tËn cïng bªn
ph¶i phÇn thËp ph©n ®Ó cã c¸c sè
thËp ph©n viÕt d­íi d¹ng gän h¬n :
a)
7,800 ; 64,9000 ; 3,0400
b) 2001,300 ; 35,020 ; 100,0100

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
a) 7,800

Trả lời :
a)7,800 = 7,80 = 7,8

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
a) 7,800 ; 64,9000
Trả lời :
a) 7,800 = 7,80 = 7,8
64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
a) 7,800 ; 64,9000 ; 3,0400
Trả lời :
a) 7,800 = 7,80 = 7,8
64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9
3,0400 = 3,040 = 3,04

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
b) 2001,300 ;
Trả lời :
2001,300 = 2001,30 = 2001,3

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
b) 2001,300 ; 35,020
Trả lời :
2001,300 = 2001,30 = 2001,3
35,020 = 35,02

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
b) 2001,300 ; 35,020 ; 100,0100
Trả lời :
2001,300 = 2001,30 = 2001,3
35,020 = 35,02
100,0100 = 100,010 = 100,01

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 1
b) 2001,300 ; 35,020 ; 100,0100
Trả lời :
2001,300 = 2001,30 = 2001,3
35,020 = 35,02
100,0100 = 100,010 = 100,01

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bµi 1 :
a) 7,800 = 7,80 = 7,8
64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9
3,0400 = 3,040 = 3,04
b) 2001,300 = 2001,30 = 2001,3
35,020 = 35,02
100,0100 = 100,010 = 100,01

Thø b¶y, ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2009
To¸n
TiÕt 36: Sè thËp ph©n b»ng nhau

Bài 2 : ViÕt thªm c¸c ch÷ sè 0 vµo bªn
ph¶i phÇn thËp ph©n cña c¸c sè thËp
ph©n sau ®©y ®Ó c¸c phÇn thËp
ph©n cña chóng cã sè ch÷ sè b»ng
nhau (®Òu cã ba ch÷ sè).
a) 5,612 ;
17,2
; 480,59
b) 24,5
;
80,01 ; 14,678
2020-09-30 00:30:11