Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 31: Nghe viết Đôi bạn

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 03:04:23 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 40 | Lượt Download: 0 | File size: 3.415552 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lớp 3a2Ngöôøi thöïc hieän: Vương Thị LýThöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )Kiểm tra bài cũ:

Bài 3/128: Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) - xâu, sâu

- xẻ, sẻ

a) - Xâu kim, xâu chuỗi, xâu cá, xâu xé,…

- sâu bọ, chim sâu, nông sâu,….

- xẻ gỗ, mổ xẻ, thợ xẻ, máy xẻ,….

- chim sẻ, chia sẻ, san sẻ,…Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )

Về nhà, Thành và Mến sợ bố lo, không

dám kể cho bố nghe chuyện xẩy ra.Mãi

khi Mến về quê, bố mới biết chuyện. Bố

bảo:

- Người ở làng quê như thế đấy, con ạ.

Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn lòng

sẻ nhà sẻ cửa.Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )Khi biết chuyện người bố đã nói đã nói gì với Thành?Bố bảo:

- Người ở làng quê như thế đấy, con ạ. Lúc đất nước có

chiến tranh, họ sẵn lòng sẻ nhà sẻ cửa.Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )

Ñoaïn vaên coù maáy

caâu ?Ñoaïn vaên coù 6 caâu.Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )

Trong ñoaïn vaên nhöõng

chöõ naøo phaûi vieát hoa ?Nhöõng chöõ ñaàu ñoaïn vaên, ñaàu caâu và tên

riêng chỉ người.Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )

Lôøi cuûa bố phaûi vieát theá

naøo ?Vieát sau daáu hai chaám, xuoáng d

vào 1 ô vaø gaïch ñaàu doøng.Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )

1.Luyện viết đúng

- xảy ra

- sẵn lòng

- cứu người

2. Giáo viên đọc cho học sinh viếtThöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )

Về nhà, Thành và Mến sợ bố lo, không

dám kể cho bố nghe chuyện xẩy ra.Mãi

khi Mến về quê, bố mới biết chuyện. Bố

bảo:

- Người ở làng quê như thế đấy, con ạ.

Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn lòng

sẻ nhà sẻ cửa.Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )3. BÀI TẬP :Bài tập :( 2b ) Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào

chỗ trống ?

- ( bão , bảo ) : Mọi người …

bả nhau dọn dẹp đường làng sau

bão

cơn ….

o

- ( vẽ , vẻ ) : Em v… mấy bạn v

… mặt tươi vui đang trò chuyện .

sữ

sử

- ( sữa , sửa ) : Mẹ cho em bé uống a… rồi a

… soạn đi làm .Thöù ba ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2011.Chính taû : ( Nghe –

vieát )Cuûng coá – daën doø :