Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 3 Từ và cấu tạo từ tiếng Việt

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-12-08 02:54:34 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 102 | Lượt Download: 0 | File size: 3.067148 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết 3: TỪ VÀ CẤU TẠO

CỦA TIẾNG VIỆT

GV: Nguyễn Thu HươngI. TỪ LÀ GÌ?

1. Phân biệt tiếng với từ

Thần/ dạy/ dân/ cách/ trồng trọt/, chăn nuôi/ và/

cách/ ăn ở.

(Trích Con Rồng cháu Tiên)TừTiếng??????TừTiếngthần, dạy, dân,

thần, dạy, dân, cách,

cách, trồng trọt,

trồng, trọt, chăn,

chăn nuôi, và, ăn ở. nuôi, và, cách, ăn, ở.9 Từ12 TiếngQUAN SÁT TRANH VÀ ĐẶT CÂU2. Ghi nhớ

- Tiếng là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất cấu tạo từ.

- Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.II. TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC:

1. Phân tích ví dụ:

“Từ đấy nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục

ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy.”

(Bánh chưng, bánh giầy – Truyền thuyết)Kiểu cấu tạo từ

Từ đơn

Từ

phứcVí dụ

???Từ ghép???Từ láy???Kiểu cấu tạo từ

Từ đơnTừ

phứcTừ ghép

Từ láyVí dụ

từ, đấy, nước, ta, chăm,

nghề, và, có, tục, ngày, Tết,

làm

chăn nuôi, bánh chưng,

bánh giầy

trồng trọtGiống nhau

Từ ghép

???Từ láyKhác nhau

???

???Giống nhau

Từ ghép

Từ phức

Từ láyKhác nhau

Ghép các tiếng có quan

hệ với nhau về nghĩa.

Các tiếng có quan hệ

láy âm với nhau.Sơ đồ cấu tạo Tiếng Việt:

Tõ tiÕng ViÖt

Tõ ®¬n

(Tõ mét tiÕng)Tõ phøc

(Tõ nhiÒu tiÕng)

Tõ ghÐpTõ l¸y2. Ghi nhớ:

- Từ chỉ gồm 1 tiếng là từ đơn.

- Từ gồm hai hoặc nhiều tiếng là từ phức.

- Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có

quan hệ với nhau về nghĩa được gọi là từ ghép.

- Những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi

là từ láy.III, LuyÖn tËp.

Bµi 1:

[…] Ng­ưêi ViÖt Nam ta - con ch¸u vua Hïng - khi nh¾c ®Õn

nguån gèc cña m×nh, thường xưng là con Rång ch¸u Tiªn.

(Con Rång ch¸u tiªn)

a, C¸c tõ nguån gèc, con ch¸u thuéc kiÓu cÊu t¹o tõ nµo?

b, T×m nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ nguån gèc trong c©u v¨n trªn?

c, T×m thªm c¸c tõ ghÐp chØ quan hÖ th©n thuéc theo kiÓu: con ch¸u,

anh chÞ, «ng bµ,…?Bµi 1:

a, C¸c tõ nguån gèc, con ch¸u thuéc kiÓu cÊu t¹o tõ ghÐp.

b, Nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi tõ nguån gèc trong c©u v¨n trªn: céi

nguån, gèc g¸c, gèc rÔ.

c, C¸c tõ ghÐp chØ quan hÖ th©n thuéc theo kiÓu: con ch¸u, anh

chÞ, «ng bµ: Bè mÑ, cËu mî, c« d×, chó ch¸u, anh em, cha anh, c«

b¸c, chó thÝm…Bµi tËp tr¾c nghiÖm

C©u 1: §¬n vÞ cÊu t¹o tõ cña

TiÕng ViÖt lµ g×?

A. TiÕng;

B. Tõ ;

C. Ng÷ ;

D. C©u.C©u 2: Tõ phøc gåm bao nhiªu tiÕng?

A. Mét;

B. Hai;

C. Ba;

D. Hai hoÆc nhiÒu h¬n hai.Hãy sắp xếp các từ sau đây vào

bảng phân loại từ ghép?

Học hành, nhà cửa, xoài tượng, nhãn lồng, chim

sâu, làm ăn, đất cát, xe đạp, nhà khách, nhà

nghỉ.