Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 3: Bàn tay mẹ

3d48d70650ecbdd2b1567ed93e8e7ff0
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-23 14:12:59 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 69 | Lượt Download: 0 | File size: 3.280896 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thöù hai, ngaøy 1 thaùng 3
naêm 2010
Chính taû (taäp
cheùp)

* *

Thöù hai, ngaøy 1 thaùng 3 naêm
2010
Chính
taûmeï
(taäp cheùp)
Baøn
tay
Choã
söûa
loãi

Haèng ngaøy, ñoâi baøn tay cuûa
meï phaûi laøm bieát bao nhieâu laø
vieäc.
Ñi laøm veà, meï laïi ñi chôï, naáu
côm. Meï coøn taém cho em beù,
giaët moät chaäu taõ loùt ñaày.
Haèng ngaøy ñoâi baøn tay cuûa meï
Theo Nguyeãn Thò
phaûi laøm nhöõng vieäc gì?
Xuyeán
Ñi laøm veà, meï laïi ñi chôï, naáu
côm, meï coøn taém cho em beù, giaët
moät chaäu taõ loùt ñaày.

Thöù hai, ngaøy 1 thaùng 3 naêm
20104

4
Chính
taû
(taäp cheùp)
Baøn
tay
meï
oâ1
Haèng ngaøy, ñoâi baøn tay cuûa
Choã

meï phaûi laøm bieát bao nhieâu laø
söûa
1vieäc.
3 loãi
oâ oâ
Ñi laøm veà, meï laïi ñi chôï, naáu
côm. 5Meï
oâ coøn taém cho em beù,
giaët moät chaäu taõ loùt ñaày.
Theo Nguyeãn
Thò Xuyeán

Thöù hai, ngaøy 1 thaùng 3 naêm
2010

Choã
söûa

Chínhtay
taû (taäp cheùp)
Baøn
meïngaøy, ñoâi baøn tay cuûa
Haèng

meï phaûi laøm bieát bao nhieâu laø
loãi vieäc.
Ñi laøm veà, meï laïi ñi chôï, naáu
côm. Meï coøn taém cho em beù,
giaët moät chaäu taõ loùt ñaày.
Theo Nguyeãn
Thò Xuyeán

Thöù hai, ngaøy 1 thaùng 3
naêm 2010
Chính taû
Baøn
tay(taäp
cheùp)
meï
2. Ñieàn vaàn: an
hay at

Keùo an
ñ…

t…
at
nöôùc

Thöù hai, ngaøy 1 thaùng 3 naêm
2010
Chínhtay
taûmeï
(taäp cheùp)
Baøn
3.Ñieàn chöõ: g hay gh ?

caùi
gh
….eá
Quy taéc chính taû: g + a,
o,

nhaøg ….a

oâ, u, ö…
gh + i, eâ, e