Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-28 02:49:17 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 41 | Lượt Download: 0 | File size: 12.697088 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chµo mõng c¸c

thÇy c« gi¸o vÒ

dù giê

Líp

3D

1Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010Tự nhiên và xã hội

Bµi 29:Các hoạt động thông tin

liên lạc2Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

n¨m 2010

Tự nhiên và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cHoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động của Bưu điện

Quan s¸t tranh,

tr¶ lêi c©u hái

sau:

Bưu điện DiÔn

Ch©u- Trung tâm giao

- §©y lµdịch

n¬i

nµo?

Bưu

chính - Viễn

thông

- Em đã đến

bưu điện bao

giờ chưa?

3Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cTh¶o luËn nhãm 2Kể về những hoạt động thông tin

liên lạc diễn ra ở bưu điện mà em biết?

4Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

n¨m 2010Tự nhiên và xã hội

Bµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cNh÷ng ho¹t ®éng

th«ng tin liªn

l¹c diÔn ra ë b­u ®iÖn:- Gửi thư, gửi điện tín, ®iÖn

hoa

- Gọi điện thoại,

- Gửi, nhận bưu phẩm, báo chí,…..

5Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

n¨m 2010Tự nhiên và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cLÊy th­tõ hép th­

Gửi thưGäi ®iÖnKiÓm tra vµ ®ãng

dÊu b­u phÈm tr­íc khi

6

göi ®i.Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

n¨m 2010Tự nhiên và xã hội

Bµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cNªu Ých lợi của c¸c hoạt động bưu điện

trong đời sèng?Giúp chúng ta chuyển phát tin

tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa

phương trong nước và trong nước

với nước ngoài.

7Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

n¨m 2010Tự nhiên và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cHép th­Hép ®iÖn

tho¹i thÎCét tiÕp vµ

ph¸t sãng- Chóng ta cÇn lµm gì víi nh÷ng

tµi s¶n nµy?Chúng ta phải sử dụng cẩn thận, bảo vệ và giữ

gìn, không phá hỏng, nghịch ngợm.

8Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c

Mét sè trung t©m b­u chÝnh viÔn th«ng

trong n­íc:9Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c10Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

n¨m 2010

Tự nhiên và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c

Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động phát thanh,

truyền hình.

Quan s¸t, gäi tªn vµ nªu vai trß cña

tõng ph­¬ng tiÖn trong c¸c tranh sau:1423115Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cMáy thu hình (Ti vi)1

12

Thu và ph¸t các chương trình truyền hìnhThø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cMáy thu thanh (Ra-đi-ô)2

Thu, phát các thông tin đến người nghe.

13Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cĐài Truyền hình Việt Nam3Phát sóng các chương trình truyền hình

14Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cMáy điện thoại4

Để liên lạc, trao đổi thông tin với nhau15Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

2010

Tựn¨m

nhiên

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c

Loa ph¸t thanh5Dùng để truyền thông tin16Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

Tự n¨m

nhiên2010

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cMét sè ho¹t ®éng ph¸t thanh,

truyÒn h×nh:

§äc tin

tøcQuay

phimPháng

vÊn17Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12

2010

Tựn¨m

nhiên

và xã hộiBµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹cªu nhiÖm vô vµ Ých lîi cña ho¹t ®éng

ph¸t thanh, truyÒn h×nh?-§µi truyÒn h×nh, ®µi ph¸t

thanh lµ nh÷ng c¬ së th«ng

tin liªn l¹c cã nhiÖm vô ph¸t

tin tøc trong n­íc vµ ngoµi n­

íc.

-Ho¹t ®éng ph¸t thanh,

truyÒn h×nh gióp chóng ta18