Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 23: Ôn tập. Xã hội

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 04:37:58 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 69 | Lượt Download: 0 | File size: 7.021056 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Baøi cuõ:



1. Neâu aáp, xaõ, huyeän nôi maø

gia ñình em sinh soáng?

2. Neâu moät soá ngaønh ngheà ôû

ñòa phöông em sinh soáng?



HOAÏT ÑOÄNG 1:

HOÛI ÑAÙP



1. Keå nhöõng vieäc laøm haèng

ngaøy cuûa caùc thaønh vieân

trong gia ñình Mai ?



1



3



2



1. Keå nhöõng vieäc laøm haèng

ngaøy cuûa caùc thaønh vieân

trong gia ñình em?



1



3



2



3. Neâu moät soá ñoà

duøng trong gia ñình vaø

phaân loaïi chuùng

thaønh 4 nhoùm: ñoà

goã; ñoà ñieän; ñoà

nhöïa; ñoà söù, thuûy



3. Haõy keå teân moät

soá ngaønh ngheà ôû ñòa

phöông em ?



4. Haõy keå veà ngoâi

tröôøng em ?

-Tröôøng em teân laø gì? ôû ñaâu?

-Coù maáy lôùp hoïc? Ngoaøi lôùp

hoïc thì tröôøng coøn caùc phoøng

naøo?



5. Neâu teân caùc loaïi ñöôøng giao

thoâng vaø phöông tieän giao

thoâng?



1



3



2



4



6. Ñeå goùp phaàn baûo veä

moâi tröôøng xung quanh

saïch ñeïp em caàn phaûi

laøm gì ?



HOAÏT ÑOÄNG 2:

Baøy toû yù kieán



Haõy baøy toû yù kieán cuûa em baèng

caùch noùi ñuùng hoaëc sai :

1.Chæ caàn giöõ gìn moâi tröôøng xung

quanh

nhaø

mình.

2.Thaày

Hieäu

tröôûng coù nhieäm vuï

ñaùnh troáng baùo giôø vaø môû cöûa

phoøng

choneân

caùc chôi

em vaøo

3.Khoâng

troø hoïc.

chôi nguy

hieåm ôû tröôøng ñeå giöõ an toaøn cho

mình

vaø caùc

4.Ngaøy

20/11baïn.

hoïc sinh coù theå

ngaét beû hoa ôû tröôøng ñeå taëng

thaày

coâ giaùo.

5.Ñöôøng

saét daønh cho taøu hoûa ñi

laïi.

6.Baùc noâng daân laøm vieäc trong

nhaø

maùy.

7.Baûo

veä moâi tröôøng laø traùch

nhieäm cuûa coâng nhaân veä sinh



.Chæ caàn giöõ gìn moâi tröôøng

xung quanh nhaø mình.

S



.Thaày Hieäu tröôûng coù

nhieäm vuï ñaùnh troáng baùo giôø

vaø

môû cöûa

phoøng

cho caùc

Ñ

.Khoâng

neân

chôi troø

chôi em

vaøo

nguy hoïc.

hieåm ôû tröôøng ñeå giöõ an

S



toaøn cho mình vaø caùc baïn.

31/07/20



THIẾT KẾ NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN



.Ngaøy 20/11 hoïc sinh coù theå

ngaét beû hoa ôû tröôøng ñeå

.Ñöôøng

Ñ

taëng

thaàysaét

coâ daønh

giaùo. cho taøu

hoûa

ñi laïi.

noâng daân laøm vieäc

S .Baùc

nhaø

.Baûo

veämaùy.

moâi tröôøng laø

Strong

traùch nhieäm cuûa coâng nhaân

veä sinh ñöôøng phoá..

S



31/07/20



THIẾT KẾ NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN



HOAÏT ÑOÄNG 3:

Troø chôi



Haõy noái caâu ôû coät A vôùi

caâu töông öùng ôû coät B.

Phoøng traùnh ngoä

ñoäc



xung quanh nhaø ôû

vaø tröôøng hoïc



Phoøng traùnh teù

ngaõ



khi ôû nhaø



Giöõ saïch moâi

tröôøng



beàn, ñeïp



Caàn phaûi giöõ gìn

ñoà duøng gia ñình

Ñöôøng boä



Giaønh cho phöông

tieän giao thoâng:oâ

toâ, xe maùy, xe

ñaïp…

Khi ôû tröôøng



Haõy noái caâu ôû coät A vôùi

caâu töông öùng ôû coät B.

Phoøng traùnh ngoä

ñoäc



xung quanh nhaø ôû

vaø tröôøng hoïc



Phoøng traùnh teù

ngaõ



khi ôû nhaø



Giöõ saïch moâi

tröôøng



beàn, ñeïp



Caàn phaûi giöõ gìn

ñoà duøng gia ñình

Ñöôøng boä



Giaønh cho phöông

tieän giao thoâng:oâ

toâ, xe maùy, xe

ñaïp…

Khi ôû tröôøng