Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 22: Cây rau

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-22 05:53:50 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 103 | Lượt Download: 0 | File size: 4.04224 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ng­êi thùc hiÖn:NguyÔnKiÓm tra bµi cò:Khi ®i bé ®èi víi ®­êng ë n«ng

th«n chóng ta ®i vÒ phÝa nµo?

Khi ®i bé ®èi víi ®­êng ë thµnh

phè chóng ta ®i vÒ phÝa nµo?Thứ hai ngµy 24 th¸ng 1 năm 2011

Tự nhiªn vµ X· hộiHo¹t ®éng 1: quan s¸t c©y rau vµ cho biÕt:C©y rau em ®em ®Õn líp lµ

c©y rau g×?

Nã ®­îc trång ë ®©u?Em biÕt nh÷ng lo¹i rau g×?Em biÕt nh÷ng lo¹i rau g×?Cây rau ®­îc trång ë ®©u?Quan s¸t c©y rau h·y chØ

vµ nãi :

• §©u lµ rÔ, th©n, l¸ cña c©y

rau?

• Bé phËn nµo ¨n ®­îc?Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm 4C¸c bé phËn chÝnh cña c©y

rau

Th©nC¸c lo¹i rau ¨n

l¸:* C¸c loại rau ăn l¸ vµ th©n:* C¸c loại rau ăn th©n:* C¸c loại rau ăn rễ(cñ):* Các loại rau ăn quả:* Các loại rau ăn quả:C¸c lo¹i rau ¨n qu¶:* C¸c loại rau ăn hoa:Em thÝch ¨n rau g×?

T¹i sao ta ph¶i th­êng xuyªn ¨n rau?¡n rau cã lîi cho søc kháe cung cÊp

vitamin, tèt cho ®­êng ruét, tr¸nh t¸o

bãn, tr¸nh bÞ ch¶y m¸u ch©n r¨ng,

tr¸nh lë loÐt miÖng…