Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 21: Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng Bằng Nam Bộ

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 05:21:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 83 | Lượt Download: 0 | File size: 5.125632 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHÖÔØNGhieát keá baøi giaûng – Moân ñòa lí lôùp

GV thöïc hieän: PHAÏM QUANG DUÕNG1Baøi haùt

VÖÔØN CAÂY CUÛA BA2KIEÅM TRA

BAØI CUÕaøi: NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BO: Keå teân moät soá daân toäc vaø nhöõng

noåi tieáng ôû ñoàng baèng Nam Boä?- Daân toäc: Chuû yeáu laø ngöôøi Kinh

Chaêm, Hoa.

- Leã hoäi noåi tieáng: Leã hoäi Baø chuùa Sö

xuaân nuùi baø ôû Taây Ninh; leã cuùng Traê

Khô-me; leã teá thaàn caù OÂng (caù voi) cu

32: Nhaø ôû cuûa ngöôøi daân Nam Boä coù

ñieåm gì?Nhaø cöûa ñôn sô, laøm nhaø doïc the

keânh raïch. Ngaøy nay ñôøi soáng cuûa n

ñöôïc naâng cao hôn, nhieàu ngoâi nhaø k

ñöôïc xaây döïng.45Thöù naêm, ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2011

Moân: Ñòa lí

HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN

ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ1.Vöïa luùa,vöïa traùi caây lô

SGK/121Döïa vaøo noäi dung treân vaø voán hieå

thaân, cho bieát:

Ñoàng baèng Nam Boä coù nhöõng ñieàu

naøo ñeå trôû thaønh vöïa luùa, vöïa traùi

nöôùc?

6Ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñoàng baèng

vöïa luùa, vöïa traùi caây lôùn nhaát caû nöôoàng baèng Khí

lôùn,

haäu noùngNgöôøi

aåm, daân caàn c

aát maøu môõ

nguoàn nöôùc doài daøo

lao ñoäng7Dieän tích

15 000km2Dieän tích

45 000km2öôïc ñoà töï nhieân ÑBBB

Löôïc ñoà töï nhieân ÑBNÑoàng baèng Nam Boä coù dieän tích l

ñoàng baèng Baéc Boä.

Ñaây laø ñoàng baèng lôùn nhaát nö

8gaïo

Caàn

Ñaát

cuø

maøu

lao

môõ

ñoäng

VöïaKho

traùi

caây9Luùa gaïo, traùi caây ôû ñoàng baèng

thuï ôû nhöõng ñaâu?Luùa gaïo, traùi caây ôû ñoàng baèng N

thuï ôû nhieàu nôi trong nöôùc vaø xuaát khChôï

traùikhaåu

caây

Gaïo

xuaát

10Quan saùt caùc hình döôùi ñaây, keå teâ

coâng vieäc trong thu hoaïch vaø cheá bieá

ôû ñoàng baèng Nam Boä.luùaTuoát luùaPhôi thoùcXay xaùt gaïo

Gaët luùa gaïo

Tuoát

luùa

Phôixuaát

thoùc kh

ng baoXeáp

leân

taøu ñeåXeápbao

gaïo leân taøu ñeå xuaát kha

Xay xaùt gaïo vaø ñoùngtrình thu hoaïch vaø cheá bieán gaïo xuaát kh

11y keå teân caùc traùi caây ôû ñoàng baèng Na12Keát luaän: Ñoàng baèng Nam Boä laø

gaïo lôùn nhaát caû nöôùc. Nhôø ñoàng

trôû thaønh moät trong nhöõng nöôùc x

gaïo nhaát theá giôùi. Ngoaøi ra nôi ñaâ

caáp saûn löôïng traùi caây lôùn nhaát c132.Nôi nuoâi vaø SGK/123

ñaùnh baét nhieàu thuyû sNhöõng saûn vaät laáy tö

Thuyû saûn laø gì?

döôùi nöôùc.

Laø nhöõng saûn vaät coù

Haûi saûn laø gì?

laáy töø döôùi bieån.14Taøu ñaùnh

caùnuoâi caù Chôï caù

Beø

15Thảo luận theo cặp treân phieáu hoïc taäBieån coù nhieàu c

Ñieàu kieän naøo laøm cho ñoàng

vaø caùc haûi saûn k

baèng Nam Boä ñaùnh baét ñöôïc

maïng löôùi soâng n

nhieàu thuûy saûn?

daøy ñaëc.Keå teân moät soá loaïi thuyû

Caù tra,

saûn

caù ba sa

ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ÑBNB?

cua, ngheâu,…Thuyû saûn cuûa ñoàng baèng

Nhieàu

NB

nôi trong n

ñöôïc tieâu thuï ôû nhöõng

vaøñaâu?

xuaát khaåu.

16Toâm

Suù

Caù Ba

SaCua

bieånngoøi Nam Boä

Ngheâu

Soâng

17Neâu nhöõng ví duï cho thaáy ñoàng baèn

saûn xuaát luùa gaïo, traùi caây, thuûy saûÑaát ñai maøu môõ, roäng lôùn; soâng

Ñeán ñaâu cuõng gaëp ñoàng ruoäng, vöôø

nuoâi troàng thuyû saûn.18