Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 20: Nghe viết Cánh cam lạc mẹ

65663931616238656639373131316432393838393835623636633639303032363162313765643530653264306330343132633733363937616466363462343763
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào 02:26 AM ngày 27-07-2020 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 60 | Lượt Download: 0 | File size: 3.432448 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GV: NGUYEÃN THÒ THU VAÂN

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏCNGHEÄSUOÁIThöù ba, ngaøy 5 thaùng

01 naêm 2010

Chính taû

Kieåm tra baøi cuõ:

Söûa laïi

Moät soá töø vieát sai

ñuùng:

ôû tieát tröôùc:

-laûnh ñaïo- van doäi

- khaûn khaùilaõnh

ñaïo

vangdoäi

khaûng

khaùiThöù ba, ngaøy 5 thaùng

(Nghe01 naêm 2010

vieát)

Baøi: Caùnh

cam laïc

Chính taû

Caùnh cam ñi laïc meï

Boï döøa döøng naáu

meï

côm

Gioù xoâ vaøo vöôøn

hoangGiöõa bao nhieâu gai

goùc

Luõ ve saàu keâu ran.Caøo caøo ngöng giaõ

gaïo

Xeùn toùc thoâi caét

aùo

Ñeàu baûo nhau ñi

tìm.Chieàu nhaït naéng

traéng söông

Trôøi roäng xanh nhö

beåKhu vöôøn hoang

laëng imThöù ba, ngaøy 5 thaùng

(Nghe01 naêm 2010

vieát)

Baøi: Caùnh

cam laïc

Chính taû

Caùnh cam ñi laïc meï

Boï döøa döøng naáu

meï

côm

Gioù xoâ vaøo vöôøn

hoangGiöõa bao nhieâu gai

goùc

Luõ ve saàu keâu ran.Caøo caøo ngöng giaõ

gaïo

Xeùn toùc thoâi caét

aùo

Ñeàu baûo nhau ñi

tìm.Chieàu nhaït naéng

traéng söông

Trôøi roäng xanh nhö

beåKhu vöôøn hoang

laëng imThöù ba, ngaøy 5 thaùng 01

naêm 2010 (Nghe- vieát)

taû laïc

Baøi: CaùnhChính

cam

Luyeän

vieát

Vieát

meï

Caùnh

cam ñi laïc Boï döøa döøng naáu côm

ñuùng:

meï

baûng

raâm con:

Caøo caøo ngöng giaõ-gaïo

Gioù xoâ vaøo vöôøn

- xoâ vaøo

Xeùn toùc thoâi caétran

-aùo

keâu

hoang

- keâu

Ñeàu baûo nhau ñi tìm.

Giöõa bao nhieâu

ran

ran

gai goùc

- khaûn

Luõ ve saàu keâu

ran.giaõ

Khu vöôøn hoang laëng

im

ñaëc

-- xoâgiaõ

Boãng raâm ran khaép

loái

gaïo

vaøo

gaïo

Coù ñieàu ai cuõng noùi:- raâm

Chieàu nhaït naéng

khaûn

- Caùnh cam veà nhaø

toâi.

ran

traéng söông

ñaëc

Ngaân Vònh

Trôøi roäng xanhThöù ba, ngaøy 5 thaùng

(Nghe01 naêm 2010

vieát)

Baøi: Caùnh

cam laïc

Chính taû

Caùnh cam ñi laïc meï

Boï döøa döøng naáu

meï

côm

Gioù xoâ vaøo vöôøn

hoangGiöõa bao nhieâu gai

goùc

Luõ ve saàu keâu ran.Caøo caøo ngöng giaõ

gaïo

Xeùn toùc thoâi caét

aùo

Ñeàu baûo nhau ñi

tìm.Chieàu nhaït naéng

traéng söông

Trôøi roäng xanh nhö

beåKhu vöôøn hoang

laëng imBT 2a: *Tìm chöõ caùi r, d hay gi thích hôïp

vôùi moãi oâ troáng?Giöõa côn hoaïn naïn

Moät chieác thuyeàn

a ñeán

öõa

oøng

soâng thì bò

oø. Chæ trong nhaùy maét, thuyeàn

ñaõ ngaäp nöôùc.

Haønh khaùch nhoán nhaùo, hoaûng hoát, ai naáy

a söùc taùt nöôùc, cöùu thuyeàn.

uy chæ coù

moät anh chaøng vaãn thaûn nhieân, coi nhö

khoâng coù chuyeän gì xaûy

a. Moät ngöôøi

khaùch thaáy vaäy, khoâng

aáu noåi töùc

aän, baûo:

- Thuyeàn saép chìm xuoáng ñaùy soâng

sao anh vaãn cöù thaûn TRUYEÄN

nhieân vaäy?

VUI DAÂN

GIAN

- Anh chaøng noï traû lôøi:oài,BT 2a: *Tìm chöõ caùi r, d hay gi thích hôïp

vôùi moãi oâ troáng?

rGiöõa côn hoaïn naïngidMoät chieác thuyeàn

a ñeán

öõa

soâng thì bò

oø. Chæ trong nhaùy maét,

r

thuyeàn

ñaõ

ngaäp

nöôùc.

Droøngr nhoán nhaùo, hoaûng hoát, ai

Haønh khaùch

gi naáy

gi taùt nöôùc, cöùu thuyeàn.

a söùc

uy chæ coù

moät anh chaøng vaãn thaûnr nhieân, coi nhö

khoâng coù chuyeän gì xaûy

a. Moät ngöôøi

khaùch thaáy vaäy, khoâng

aáu noåi töùc

aän, baûo:- Thuyeàn saép chìm xuoáng ñaùy soâng

sao anh vaãn cöù thaûn nhieân vaäy?

TRUYEÄN VUI DAÂN- Anh chaøng noï traû lôøi:oài,Troø chôi ñoaùn oâ chöõTroø chôi ñoaùn oâ chöõ

Haøng

soá

2 goàm

coù 5

chöõ

caùi “

*

4

chöõ

caùi

ôû

haøng

doïc

ñöôïc

TÖØ

KHOÙA:

Haøng

soá

13

goàm

coù

5 chöõ

caùiHaøng

soá

4

coù

5

7

chöõ

caùi:

caùi

chæ

Con

gìtaét

coùcuûa

trong1 baøi

thöôøng

baùo

vieát

cuïm

ñoäng

töø,

caùc

Teân

moät

con

vaät

coù

trong

baøi

coâng

“Teân

vieäc

cuûa

nhaân

cuûa

“xeùn

vaät

chính

toùc”

ôû

hieäu

muøa

heø

veà”?

em

thöôøng

ñöôïc

coâ

giaùo

nhaéc

ñang

laøm

vieäc

laø

(naáu

côm)”

?

trong

baøi?

baøi

chính

taû”?

nhôû vaø moïi ngöôøi ñang quan taâm

vaø thöïc hieän. Nhôø noù môùi baûo

B OÏ D

toàn ñöôïc thieân nhieân?BAÛO VEÄ MOÂI

TRÖÔØNG

C

A

MNHCÖØ

A

V E S

Aà UC AÉ

AÙ OTThöù ba, ngaøy 5 thaùng 01

naêm 2010 (Nghevieát)

Chính taû

Baøi: Caùnh

cam laïc

Ngaân

meï

Vònh