Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 17: Nghe viết mùa đông trên rẻo cao

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 04:12:09 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 59 | Lượt Download: 0 | File size: 2.915328 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MÔN CHÍNH TẢ - LỚP 4/2

BÀI: MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO

Người dạy: Nguyễn Thị Bích Tuyền

Trường TH Phú Đức “A”Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả:Kiểm tra bài cũ: Kéo co

- Hữu Trấp

- ganh đua

- khuyến khíchThứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo caoThứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo cao

Theo Ma Văn KhángTìm hiểu bài chính tả

Mùa

về cảnh vật trên rẻo cao như thế nào ?

Viếtđông

từ khó

Mây Viết

theo chính

các sườn

tả núi trườn xuống, mưa bụi, hoa cải nở

vàngLàm

trênbài

sườn

đồi,

nước

suối

cạn

dần,

những

chiếctập

vàng cuối cùng đã lìa cành.Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo cao

Theo Ma Văn KhángViết từ khó

sườn núi

trườn xuống

chít bạc

dải sỏi cuội

nhẵn nhụi

khua lao xaoThứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo cao

Theo Ma Văn Kháng

Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo

xuống chốc chốc lại gieo một đợt mưa

các sườn núi trườn xuống,

bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương

vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi.

Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những

dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi

già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang

khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)

Lo

ãiMùa đông trên rẻo caoThứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo cao

Theo Ma Văn Kháng

Baøi taäp (2) trang 165:

b) Ñieàn vaøo oâ troáng tieáng coù vaàn aât hay

aâc?

gia

ác vaøo

Khuùc nhaïc ñöa moïi ngöôøi

nguû

yeân laønh. AÂm

ña

vaát

thanh coàng chieâng, trang nghieâm vaø linh

át

thieâng nhö tieáng

trôøi, laøm moïi ngöôøi taïm queân ñi nhöõng

lo toan

vaû ñôøi thöôøng.Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo caoBaøi taäp 3 trang 165-166:Choïn töø vieát ñuùng chính taû trong ngoaëc ñôn ñeå hoaøn

chænh caùc caâu vaên döôùi ñaây:

Chaøng hieäp só goã ñang oâm (giaác / giaát) moäng (laøm /

naøm) ngöôøi, boãng thaáy (xuaác / xuaát) hieän moät baø giaø.

Baø ta caàm caùi quaït giaáy che (löûa / nöûa) maët (laát laùo /

laác laùo / naác naùo) ñaûo maét nhìn quanh, roài (caác / caát)

tieáng khaøn khaøn hoûi:

- Coøn ai thöùc khoâng ñaáy?

- Coù toâi ñaây! - Chaøng hieäp só (leân / neân) tieáng.

Theá laø, baø giaø (nhaác / nhaát) chaøng ra khoûi caùi ñinh

saét, caàm chieác quaït phaåy nheï ba caùi. Töùc thì, hai con maét

cuûa chaøng baét ñaàu ñaûo qua ñaûo laïi, moâi chaøng maáp

maùy, chaân tay cöïa quaäy. Baø giaø ñaët chaøng xuoáng (ñaác /

ñaát). Chaøng (laûo / naûo) ñaûo trên ñoâi chaân run raåy roàiThứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo caoBaøi taäp 3 trang 165-166:Choïn töø vieát ñuùng chính taû trong ngoaëc ñôn ñeå hoaøn

chænh caùc caâu vaên döôùi ñaây:

Chaøng hieäp só goã ñang oâm (giaác / giaát) moäng (laøm

/ naøm) ngöôøi, boãng thaáy (xuaác / xuaát) hieän moät baø giaø.

Baø ta caàm caùi quaït giaáy che (löûa / nöûa) maët (laát laùo /

laác laùo / naác naùo) ñaûo maét nhìn quanh, roài (caác / caát)

tieáng khaøn khaøn hoûi:

- Coøn ai thöùc khoâng ñaáy?

- Coù toâi ñaây! - Chaøng hieäp só (leân / neân) tieáng.

Theá laø, baø giaø ((nhấc / nhaát) chaøng ra khoûi caùi ñinh

saét, caàm chieác quaït phaåy nheï ba caùi. Töùc thì, hai con maét

cuûa chaøng baét ñaàu ñaûo qua ñaûo laïi, moâi chaøng maáp

maùy, chaân tay cöïa quaäy. Baø giaø ñaët chaøng xuoáng (ñaác /

ñaát). Chaøng (laûo / naûo) ñaûo trên ñoâi chaân run raåy roàiThứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010

Chính tả: ( Nghe – viết)Mùa đông trên rẻo cao

CUÛNG COÁTHAÄ

T

GIAÁ

CGHEÙP TÖØ

THÍCH HÔÏPNO

ÅI

LEÃNHẬN XÉT - DẶN DÒ

- Về nhà chữa các lỗi viết sai và đọc lại bài tập 3.

- Chuẩn bị tiết sau: Bài ôn tập tiết 4.