Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 153: Phép nhân

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-03 04:27:38 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 121 | Lượt Download: 0 | File size: 0.965632 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaânNgöôøi thöïc hieän: Voõ

yeânNhöït

ñeà Toaùn

TaânTieát 153 : PheùpThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaânBaøi cuõ

Baøi môùi

Daën doøThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaân

åm tra baøi cuõ:Khoanh vaøo tröôùc caâu

traû lôøi ñuùng:át quaû cuûa 83,45 – 30,98 laø :

A. 52,5710B. 53,57 Sai roài.Môøi

D. 52,47

C. 53,47

baïn

Chuùc möøng baïn : ñuùng

laømroài

laïiThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaânNhaän xeùt

i

ø

ô

Mïn

a

bic

clkø

vaonhn

ä

at

ù

xeThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi môùi:Pheùp nhaânTÍCH

a xb

Thöøa soá=cThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaânính chaát:Pheùp nhaân caùc soá töï nhieân,

phaân soá, soá thaäp phaân ñeàu

coù

caùc

tính

chaát

sau

:

Tính chaát giao hoaùn :

axb=bxah chaát keát hôïp :(a x b) x c = a x (b x c)n moät toång vôùi moät soá: (a + b) x c = a x c + b

nhaân coù thöøa soá baèng 1 : 1 x a = a x 1 = ap nhaân coù thöøa soá baèng 0 : 0 x a = a x 0 = 0.Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaân1 Tính :a) 4802 x 324

4802

x_____________

324

19208

9604

14406

_____________________

15558486120 x 205

6120

x_____________

205

30600

12240

_____________________

1254600Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaân1 Tính :

b)4

4x2

8

x 2=

=

17

17

17

4x5

5

5

20

4

=

=

x

=

7 x 12

12

21

84

7

5

5

5

Hoaëc=

=

=

7 x 12 : 4

7x3

21Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaân1 Tính :35,4 x 6,8

4

35,4

x 6,8

8

______

28 32

21

24

______

24 0,7 221,76 x 2,05

76

21,76

x______

2,05

05

1 0 880

35 2

4

________

44,6080Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaânTính

2 nhẩm neâu keát quaû :a)3,25 x 10 =A. 3,25

B. 3,2,5

C. 32,5

D. 325 Sai roài.10Môøi

baïn

Chuùc möøng baïn : ñuùng

laømroài

laïiThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaânTính

2 nhẩm neâu keát quaû :3,25 x 0,1 =A. 3,25

B. 3,2,5

C. 0,325

D. 32,5 Sai roài.10Môøi

baïn

Chuùc möøng baïn : ñuùng

laømroài

laïiThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaân3Tính bằng caùch thuận tiện nhất :

a) 2,5 x 7,8 x 4 =

1 x 7,8 =

0

b) 0,5 x 9,6 x 2 =

1x9,6=789,6Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaân3Tính bằng caùch thuận tiện nhất :

c) 8,36x 5 x 0,2 =

8,36 x1=8,36d)8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 =

(

)

1

0x7,9=79Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaøi taäp:Pheùp nhaân4Moät oâ toâ vaø moät xe maùy khôûi haønh

cuøng moät luùc OÂ

vaøtoâ

ñi ngöôïc

chieàu

nhau.toác

ñi töø A

vôùi vaän

48,5

maùy

ñi km/giôø,

töø B vôùi vaän toác 33,5 km/giôø.

Sau 1 giôø 30

phuùt oâ toâ vaø xe maùy gaëp

Hoûinhau

quaõng

taïi ñöôøng

C.

AB daøi bao nhieâu ki-loâ-meùt ?Baøi giaûiQuaõng ñöôøng oâ toâ vaø xe maùy ñi trong 1 giôø l

48,5 + 33,5 = 82 (km)

1 giôø 30 phuùt = 1,5 giôø

Quaõng ñöôøng AB daøi laø :

82 x 1,5 = 123 (km)

Ñaùp soá: 123 km.Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaânuûng coá : Khi nhaân 1 soá thaäp phaân

vôùi 10; 100; 100 ta laøm nhö

Khinaøo?

nhaân 1 soá thaäp phaân

theá

vôùi 10; 100; 100 ta chuyeån daáu

phaåy veà beân phaûi 1; 2; 3 chöõ

soá.

Khi nhaân 1 soá thaäp phaânvôùi 0,1; 0,01; 0,001 ta laøm

nhö

theá

naøo?

Khi

nhaân

1 soá thaäp phaân

vôùi 0,1; 0,01; 0,001 ta chuyeån

daáu phaåy veà beân traùi 1; 2; 3Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008Toaùnaën doø :Pheùp nhaânVeànhaø laøm laïi caùc baøi taäp.

Chuaånbò tröôùc baøi : Luyeän taäpThöù tö ngaøy 16 thaùng 4

naêm 2008ToaùnPheùp nhaân