Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 151: Phép trừ

5832e31ee47b9c975f6e8560084d85d5
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-08-03 04:28:02 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 129 | Lượt Download: 0 | File size: 1.01632 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

Pheùp tröø

Ngöôøi thöïc hieän: Voõ
yeânNhöït
ñeà Toaùn
Taân Tieát 150 : Pheùp

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

Pheùp tröø

Baøi cuõ
Baøi môùi
Daën doø

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

Pheùp tröø
åm tra baøi cuõ:
Khoanh vaøo tröôùc caâu
1
traû
lôøi nhaát
ñuùng:
Voøi thöù
moãi giôø
5 chaûy ñöôïc
3
voøi
10

theå tích cuûa beå,
thöù hai moãi
giôø chaûy ñöôïc
theå tích cuûa beå.
Hoûi khi caû hai voøi nöôùc cuøng chaûy
vaøo beå trong moät giôø thì ñöôïc bao
Moät
giôø
hai
voøi
nöôùc
nhieâu phaàn traêm theå tích cuûa beå ?

chaûy ñöôïc laø :
A. 35%
B. 40% Sai roài.

10

Môøi
baïn

C. 50%
D. 60%
Chuùc möøng baïn : ñuùng roài

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

Pheùp tröø

Nhaän xeùt
i
ø
ô
M

ïn
a
b

ic
cl

k

ø
va

o

nh

n
ä
a

t
ù
xe

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aøi môùi:

Pheùp tröø

HIEÄU
a- b

=

oá bò tröø
Soá tröø

c

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

huù yù:

Pheùp tröø

a–a=0
a–0=a

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aøi taäp:

Pheùp tröø

1
Tính
roài thöû laïi theo maãu :
a) Maãu :
5746
1962
___________
3784
8923 - 4157
8923
4766
+
4157
4157
___________
___________
4766
8923

Thöû laïi :
3784
+
1962
___________
5746
27069 - 9537
27069 17532
+
9537
9537
___________
___________
17532
27069

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aøi taäp:

Pheùp tröø

1
Tính
roài thöû laïi theo maãu :
8
b)Maãu : 11
8
2
6
=
15 15
15
7
1
5
=
12 6
12
3
4
1 =
7
7

3
5
5
3
8
= Thöû laïi : + =
11
11
11 11
11
6
2
Thöû laïi : + = 8
15 15
15
5
1
Thöû laïi : + = 7
12
6
12
4
Thöû laïi : + 3 = 7 = 1
7
7
7

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aøi taäp:

Pheùp tröø

1
Tính
roài thöû laïi theo maãu :
c)Maãu : -7,254
2,678
___________
4,576

Thöû laïi : +4,576
2,678
___________
7,254

7,284 – 5,596
0,863 – 0,298
7,284Thöû laïi1,688 0,683Thöû laïi0,485
+
+
5,596
5,596
___________
___________
0,298
0,298
___________
___________
1,688
7,284 0,485
0,683

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aøi taäp:
2

Pheùp tröø

Tìm x :

a)
b)
xx +
– 0,35
5,84 =
= 2,55
9,16
x = 9,16
2,55 -+5,84
0,35
x=
9,16
2,55
+
-5,84
0,35
____
0
4,
2,3
92

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aøi taäp:

Pheùp tröø

3

Moät xaõ coù 540,8ha ñaát troàng
Dieänluùa.
tích ñaát
troàng hoa ít hôn dieän tích ñaát troàng
luùa
Tính
385,5ha.
toång dieän tích ñaát troàng luùa vaø troàng
hoa cuûa xaõ ñoù.
Baøi giaûi
Dieän tích ñaát troàng hoa laø :
540,8 – 385,5 = 155,3(ha)
Toång dieän tích ñaát cuûa xaõ laø :
540,8 + 155,3 = 696,1(ha)
Ñaùp soá: 696,1 ha.

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

aën doø:

Pheùp tröø

Veànhaø laøm laïi caùc baøi taäp.
Chuaån

bò tröôùc baøi : Luyeän taäp

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 4
naêm 2008Toaùn

Pheùp tröø