Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 13: Học bài hát Sắp đến tết rồi

bc8335e50243be053e9d73be9d966eea
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-22 05:36:47 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 69 | Lượt Download: 0 | File size: 2.284032 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHAØO
CHAØO MÖØNG
MÖØNG QUYÙ
QUYÙ THAÀY
THAÀY
COÂ
COÂ
ÑEÁN
ÑEÁN THAM
THAM DÖÏ
DÖÏ TIEÁT
TIEÁT HOÏC
HOÏC

AÂM
AÂM NHAÏC
NHAÏC
LÔÙP
LÔÙP 1
1

Thöù

ngaøy thaùng naêm
2008

AÂM NHAÏC

ÑAØN GAØ CON
Nhaïc: Phi-lip-pen-co
Lôøi: Vieät Anh

A I O U

A I O U

Kieåm tra baøi
cuõ:

Haùt keát hôïp goõ ñeäm
theo phaùch baøi haùt “
Ñaøn gaø con”

Thöù ngaøy

thaùng naêm

AÂM NHAÏC

Thöù

ngaøy thaùng naêm

AÂM NHAÏC

Hoïc haùt baøi: Saép
ñeán Teát roài
Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng
Vaân