Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tiết 10 đặc điểm chung và vai trò của ruột khoang

8d7c137353d67beb83f36dc02f43d0a7
Gửi bởi: thanhdatlocnga vào ngày 2016-08-29 20:36:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tu ần 5Tiết 10 Baøi 10ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ CUÛANGAØNH RUOÄT KHOANG NS 22.9.2012Ng ày dạy 25/9( 7a2,3) 27/9 7a1,4) 29/9 7a5)I.MUÏC TIEÂU ÀI HỌC 1. Kieán thöùc :-HS neâu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm chung nhaát cuûa ngaønh ruoät khoang -HS chæ roõ ñöôïc vai troø cuûa ngaønh ruoät khoang trong töï nhieân vaø trong ñôøi soáng 2. Kó naêng :-Reøn kó naêng quan saùt so saùnh phaân tích toång hôïp -Reøn kó naêng hoaït ñoäng nhoùm 3. Thaùi ñoä:-Giaùo duïc yù thöùc hoïc taäp boä moân -Baûo veä ñoäng vaät quí coù giaù trò II. PH ƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :1. Giaùo vieân Tranh hình 10.1 trang 37 SGK2. Hoïc sinh :Keû baûng :Ñaëc ñieåm chung cuûa moät soá ñaïi dieän ruoät khoang.III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số2. Kiểm tra bài cũ :- Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào ?- Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi ?3. Phát triển bài :Giôùi thieäu Chuùng ta ñaõ hoïc moät soá ñaïi dieän cuûa ngaønh ruoät khoang ,chuùng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì chung vaø coù giaù trò nhö theá naøo ?B ài mới :HOAÏT ÑOÄNG 1:TÌM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA NGAØNH RUOÄT KHOANG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh-GV yeâu caàu hoïc sinh :Nhôù laïi kieán thöùc cuõ quan saùt hình 10.1 trang 37 SGK ,hoaøn thaønh baûng ‘’Ñaëc ñieåm chung cuûa moät soá ñaïi dieän ngaønh ruoät khoang ‘’-GV keû saün baûng ñeå hoïc sinh chöõa baøi -Gv quan saùt hoïat ñoäng cuûa caùc nhoùm giuùp ñôõ nhoùm hoïc yeáu vaø ñoäng vieân -Caù nhaân quan saùt hình 10.1 nhôù laïi kieán thöùc ñaõ hoïc veà söùa thuûy töùc haûi quyø san hoâ .-Trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát yù kieán ñeåhoaøn thaønh baûng .Yeâu caàu :+Kieåu ñoái xöùng +Caáu taïo thaønh cô theånhoùm hoïc khaù .-GV goïi nhieàu nhoùm leân chöõa baøi -GV ghi yù kieán boå sung cuûa caùc nhoùm ñeå caû lôùp theo doõi.-GV cho hoïc sinh xem baûng kieán thöùc chuaån +Caùch baét moài dinh döôõng +Loái soáng -Ñaïi dieän nhoùm leân ghi keát quaû vaøo töøng noäi dung -Nhoùm khaùc nhaän xeát boå sung-HS theo doõi vaø töï söõa chöõa neáu caàn Baûng :ñaëc ñieåm chung cuûa moät soá ñaïi dieän ruoät khoangTT Ñaïi dieän Ñaëc ñieåm Thuûy töùc Söùa San hoâ1 Kieåu ñoái xöùng Toûa troøn Toûa troøn Toaû troøn Caùch di chuyeån Loän ñaàu saâu ño Loän ñaàu co boùp duø Khoâng di chuyeån Caùch dinh döôõng Dò döôõng Dò döôõng Dò döôõng Caùch töï veä Nhôø teá baøo gai Nhôø teá baøo gai di chuyeån Nhôø teá baøo gai5 Soá lôùp teá baøo cuûa thaønhcô theå 26 Kieåu ruoät Ruoät tuùi Ruoät tuùi Ruoät tuùi Soáng ñôn ñoäc ,taäp ñoaøn Ñôn ñoäc Ñôn ñoäc Taäp ñoaøn GV yeâu caàu töø keát quaû cuûa baûng treân cho bieát ñaëc ñieåm chung cuûa ngaønh ruoätkhoang .-GV cho hoïc sinh töï ruùt ra keát kuaän veà ñaëc ñieåm chung .- Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành ruột khoang phải có phương tiện gì -HS tìm nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn nhö:ñoái xöùng thaønh cô theå ,caáu taïo ruoät Dùng các dung cụ vớt và cặp gắp nếu dùng tay phải đi găng tay cao su để tránh tế bào gai độc, có thể gây ngứa hoặc bỏng da tay.Ti ểu kết Đặc điểm chung của ngành ruột khoang- Đối xứng tỏa tròn- Ruột dạng túi- Thành cơ thể gồm lớp tế bào- Đều có tế bào gai để tự vệ và tấn côngHOAÏT ÑOÄNG 2:TÌM HIEÅU VAI TROØ CUÛA NGAØNH RUOÄT KHOANGHoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc SGK thaûo luaän nhoùm traû lôøi caâu hoûi :+Ruoät khoang coù vai troø nhö theá naøo trong töï nhieân vaø trong ñôøi soáng ?+Neâu roõ taùc haïi cuûa ruoät khoang -Caù nhaân ñoïc thoâng tin trang 38 SGK keát hôïp vôùi tranh aûnh söu taàm ghi nhôù kieán thöùc -Thaûo luaän nhoùm thoáng nhaát yù kieán Yeâu caàu neâu ñöôïc :*Lợi ích Trong tự nhiên Tạo nên một trong cảnh quan độc đáo đại dương Có vai trò lớn về mặt sinh thái Với con người :+ Làm đồ trang trí ,trang sức San hô Cung cấp nguyên liệu làm vôi :san hô +Làm thực phẩm :sứa +Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy ñaùp aùn ,nhoùm khaùc boå sung ác hại :+Một số loại gây ngứa và độc cho con người +Đảo đá ngâm san hô ảnh hưởng đến giao thông đường biểnTieåu keát 2: Ngaønh ruoät khoang coù vai troø :-Trong töï nhieân :+Taïo veû ñeïp thieân nhieân +Coù yù nghóa sinh thaùi ñoái vôùi bieån -Ñoái vôùi ñôøi soáng :+Laøm ñoà trang trí trang söùc :san hoâ +Laø nguoàn cung caáp nguyeân lieäu voâi:san hoâ +Laøm thöïc phaåm coù giaù trò :Söùa+Hoaù thaïch san hoâ goùp phaàn nghieân cöùu ñòa chaát -Taùc haïi :+Moät soá loaøi gaây ñoäc ngöùa cho ngöôøi :söùa +Taïo ñaù ngaàm aûnh höôûng ñeán giao thoâng IV. ỦNG CỐ DẶN DÒ :1. Củng cố :Câu hỏi :a.Caáu taïo ruoät khoang soáng baùm vaø ruoät khoang bôi loäi töï do coù ñaëc ñieåm gì chung?b.San hoâ coù lôïi hay coù haïi ?Bieån nöôùc ta coù giaøu san hoâ khoâng?Đáp án :a. Ruột khoang sống bám thủy tức, hải quì, san hô) và ruột khoang bơi lội tự do( sứa có đặc điểm chung :- Cơ thể đối xứng tỏa tròn- Thành cơ thể có lớp tế bào lớp ngoài và lớp trong. Giữa là tầng keo- Đều có tế bào gai để tự vệ. Ruột dạng túi, miệng vừa nhận thức ăn vừa thải bãb. San hô chủ yếu là có lợi. Vùng biển nước ta rất giàu san hô, chúng tạo thành các rạng bờ biển, bờ chắn, đảo san hô… là những HST đặc sắc của đại dươngTuy nhiên một số đảo ngầm san hô cũng gây trở ngại không ít cho GT vùng biển.2. ặn dò Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi trong SGK- Ñoïc muïc ‘’Em coù bieát ‘’- Keû phieáu hoïc taäp vaøo vôû Ñaëc ñieåmÑòa dieän Caáu taïo Di chuyeån Sinh saûn Thích nghi Saùn loâng Saùn laù ganTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.