Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 1: Trường em

fc82a99c859d79e2d19ea5a808161a10
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-07-23 14:15:12 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 72 | Lượt Download: 0 | File size: 10.7136 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ph©n m«n:
ChÝnh
n¨m häc: t¶
2011 -

NguyÔn ThÞ Long

2012

ChÝnh t¶
Tr­êng em

Tr­êng em
Tr­êng häc lµ ng«i nhµ thø hai
cña em.
ë tr­êng cã c« gi¸o hiÒn nh­mÑ, cã
nhiÒu bÌ b¹n th©n thiÕt nh­anh em.

tr­êng: tr + ­¬ng + thanh
huyÒn

nhiÒu nh +
+ thanh
:
iªu huyÒn
gi¸o gi + ao+ thanh
:
s¾c

ViÕt
chÝnh t¶

So¸t lçi