Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tiết 1: Tập chép Cậu bé thông Minh

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều vào ngày 2020-07-27 02:45:15 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 42 | Lượt Download: 0 | File size: 0.748032 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SGK/ 5Hoâm sau, nhaø vua cho

ngöôøi ñem ñeán moät con

chim seû nhoû, baûo caäu beù

laøm ba maâm coã. Caäu beù

ñöa cho söù giaû moät chieác

kim khaâu, noùi :

- Xin oâng veà taâu Ñöùc

Vua reøn cho toâi chieác kim-Lôøi noùi cuûa caäu beù ñöôïc

ñaët sau nhöõng daáu caâu

naøo

*Lôøi ?noùi cuûa caäu beù

ñöôïc ñaët sau daáu hai

chaám, xuoáng doøng gaïch

-Nhöõng chöõ naøo trong baøi

ñaàu doøng.

chính taû ñöôïc vieát hoa ?

*Nhöõng chöõ ñaàu doøng,

ñaàu caâu vaø teân rieâng.B

~Ñöc Vua

-maâm

m

aâmcoâ

-Ñöùc

coã

Vua

-söù

sö giaû

-thaät

th

aât

aêc

. s

giaû

saéc

 NhaänHoïc sinh vieát

baøi vaøo vôûBaøi 2b: Ñieàn vaøo

choã troáng:an hay

ang- ñaø……

hoaøng

ng

- ña…… oâng

ø

- saù

……

n3 . Vieát vaøo vôû nhöõng

chöõ vaø teân chöõ coøn thieáu

trong baûng sau:Soá

thöù Chöõ

töï

1

a

ă

2

â

3Teân chöõ

aôù

5

6c

chxeâ

xeâ haùt7d8đđê9e10êe

êS / 10