Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Skills 2- trang 23 Unit 8 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 8: Sports and Games

Skills 2

Listening

1. Listen to the passages. Who are they about?

Click tại đây để nghe: 

→ Hai, Bill, Alice, Trung.

2 Listen to the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence.

(Nghe lại các đoạn văn. Sau đó điền đúng (T) hoặc sai (F) vào mỗi câu sau)

Click tại đây để nghe:

 1. Hai plays chess every Saturday. Hải chơi cờ vào mỗi thứ Bảy. → (F)     
 2. 'Angry Birds' is Bill's favourite game. Trò chơi “Angry Bird” là trò chơi yêu thích của Bill. → (T)
 3. Alice doesn't like doing sports very much. Alice không thích chơi thể thao nhiều. → (T)
 4. Trung is very good at playing football. Trung chơi bóng đá giỏi. → (F)
 5. Bill's dream is to create a new game. Ước mơ của Bill là tạo ra một trò chơi mới. → (T)

3. Listen to the passages again. Fill in each blank to complete the sentences.

Click tại đây để nghe: 

 1. Hai practises at the __club__ three times a week. Hải luyện tập ở câu lạc bộ 3 lần 1 tuần.
 2. Trung can __play__ the guitar. Trung có thể chơi ghi-ta.
 3. Alice likes __watching__ ice skating. Alice thích xem trượt băng.
 4. __Bill__ is at Rosemarrick Lower Secondary School. Bill học ở trường Trung học Cơ sở Rosemarrick Lower.
 5. Trung __goes__ swimming on hot days. Trung đi bơi vào những ngày nóng.

Tape script:

Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is judo. I practise at the judo club three times a week.

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing sport very much, but I like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday.

Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer game in the future.

My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I like playing the guitar and I love to watch football on TV. I don’t do much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Writing

Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues. 

Viết vể một môn thể thao hay trò chơi mà em thích. Sử dụng ý kiến riêng của em.

 • Name of the sport/game.
 • Is it a team or an individual sport/game?
 • How long does it last?
 • How many players are there?
 • Does it need any equipment?

Hướng dẫn:

My favourite sport is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about 1:30 hours. There are about 2 or 4 players. It needs some equipment: racket, shutlecock, net. Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Nó là môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Có 2 hoặc 4 người chơi. Nó cần những dụng cụ: vợt, quả cầu, lưới.

Bài tập

Loading...