Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Skills 2 - trang 65 Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 6: Our tet holiday

SKILLS 2

Listening

1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy

(Mai và mẹ sẽ đi mua sắm cho dịp Tết. Nghe và đánh dấu chọn √ những vật mà họ sẽ mua)

Click tại đây để nghe: 

1. peach blossoms
2. banh chung  
3. new clothes
4. a tie
5. sweets
6. fruit  
7. chocolate biscuits  

2. Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A

(Nghe lại và viết tên những thứ họ sẽ mua cho mọi người ở cột A)

Click tại đây để nghe: 

A. People B. Things
1. Mai and her brother      new clothes
2. Mai's dad a tie
3. Mai's grandparents sweets

Tape script:

Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?

Mum: Yes, dear. We’ll buy a beautiful one.

Mai: And how many banh chung shall we buy?

Mum: We won’t buy banh chung, dear. This year, we’ll make them at home.

Mai: Wow. . . I like cooking banh chung. I will help you with that.

Mum: Yes, sure. And I’ll buy some new clothes for you and your brother.

Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?

Mum: Yes, we’ll buy a new tie for him.

Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?

Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and. . .

Mai: And some fruit. . .

Mum: No dear, we shouldn’t buy fruit. It’s too early. We should wait until the 30th.

Mai: Yeah, Mum. And don’t forget to buy some chocolate biscuits for us.

Mum: No, I won’t, dear. I will buy you the most delicious biscuits.

Writing

3. Now write an e-mail to a friend about your Tet holiday. Include what you will and won't do. Also include things people should and shouldn't do. Use your notes from Speaking and the rest of the unit to help you.

(Bây giờ viết một email cho bạn của bạn về kỳ nghỉ Tết. Nói về những điều bạn sẽ làm và sẽ không làm. Nói cả những điều nên làm và không nên làm. Sử dụng các ghi chú từ phần Speaking và các phần còn lại của bài để giúp bạn)

Ví dụ:

Dear Rachelle,

I feel very exciting right now. Our Tet holiday is coming. This year i will cook banh chung with my grandparents. I'll also go shopping with my mom and i won't buy sweets because they're not good for our teeth. My dad and I will decorate my house with kumquat tree and peach blossoms. Our family will watch fireworks display together. At Tet, people should say good things and wish for the new beginnings. People shouldn't clean the house because all the luck and money will flow out of your house. 

How about your Tet holiday? Write me soon!

Regards,

Est

Dịch:

Gửi Rachelle,

Hiện tại, Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tết của chúng tôi đang đến. Năm nay tôi sẽ nấu cơm chung với ông bà tôi. Tôi cũng sẽ đi mua sắm với mẹ tôi và tôi sẽ không mua đồ ngọt bởi vì chúng không tốt cho răng của chúng tôi. Cha tôi và tôi sẽ trang trí ngôi nhà của tôi với cây quất và hoa đào. Gia đình chúng tôi sẽ xem bắn pháo hoa cùng nhau. Vào dịp Tết, mọi người nên nói những điều tốt đẹp và mong muốn có những khởi đầu mới. Mọi người không nên dọn dẹp nhà cửa bởi vì tất cả may mắn và tiền bạc sẽ chảy ra khỏi nhà bạn.

Tết của bạn thế nào? Viết cho tôi sớm nhé!

Trân trọng,

Est

Bài 2:

Dear John,

I feel very happy. Our Tet holiday is coming. This year I will clean and decorate our house. I will go for shopping to buy new things: clothes, furniture, sweets, fruit, apricot blossoms. I won’t buy banh chung because we will do it ourselves. And we also won’t buy fireworks because we will go to the city center to watch fireworks.

At Tet, people should get up early, dress beautifully and welcome New Year guest.

People shouldn’t give black cat as a present because its cry sounds like the Vietnamese words for poverty.

Write soon,

Nhung.

Dịch:

Chào John,

Mình thấy rất vui. Kỳ nghỉ Tết của mình sắp đến rồi. Năm nay mình sẽ lau dọn, trang trí nhà cửa. Mình sẽ đi mua sắm đồ mới: quần áo, đồ đạc trong nhà, bánh kẹo, trái cây, hoa mai. Mình sẽ không mua bánh chưng vĩ nhà mình sẽ tự nấu. Mình cũng không mua pháo hoa mà sẽ đi đến trung tâm thành phô" để xem pháo hoa.

Vào dịp Tết, mọi người nên dậy sớm, ăn mặc đẹp và chào mừng khách đến nhà trong ngày đầu năm mới.

Mọi người không nên tặng mèo đen bởi vì tiếng kêu của nó như từ chỉ sự nghèo khổ trong tiếng Việt.

Viết cho mình sớm nhé,

Nhung

Bài 3: 

Dear Louis,

Tet holiday is coming and I am very excited. My father and I will repaint the house this year. My mother will go shopping to buy somethings necessary for Tet. My mother usually buys sweets,fruits,apricot and peach blossoms,new clothes and other things. But we don’t buy fireworks because we will go to the My Dinh Square to wach fireworks. it’s so interesting.

During Tet, people usually get up early, dress beautifully clothes and make wishes for a happy year.

Ah,we don’t give a cat as a present for anyone because it is a symbol of poverty

How about your Tet? Tell me.

Write to me soon,

Love,

Giang

Dịch:

Louis thân mến,

Tết sắp đến rồi và tớ đang rất háo hức về điều đó. Tớ với bô tớ sẽ sơn lại nhà năm nay. Mẹ tớ thường đi mua sắm những đồ cần thiết cho Tết. Mẹ tớ thường mua bánh kẹo, hoa quả,hoa đào và hoa mai,quần áo mới và các thứ khác. Nhưng chúng tớ không mua pháo hoa vì chúng tớ sẽ đến quảng trường Mỹ Đình để xem pháo hoa. Thật là thích.

À,chúng tờ không tặng mèo cho bất cứ ai bời vì điều đó là biểu tượng của nghèo đói.

Thế Tết của bạn thế nào?Cho tớ biết nhé!

Viết thư cho mình sớm nhé!

Thân,

Giang.

Bài tập

Loading...