Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Skills 2- trang 55 Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 11: Our greener world

Skills 2

Listening

A NEW PRESIDENT WANTED

3Rs Club

 • Are you creative?
 • Do you want our school to be a "green" place?
 • What will you do if you become the president?
 • Raise your voice and become our president!

Dịch:

TÌM CHỦ TỊCH MỚI CHO CÂU LẠC BỘ

Câu lạc bộ 3Rs

 • Bạn có sáng tạo không?
 • Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi “xanh” không?
 • Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành chủ tịch?
 • Hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lạc bộ chúng tôi!!!

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.

(Câu lạc bộc 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau)

Click tại đây để nghe: 

Name Mi Nam
Class (1) __6A__ (5) __6B__
Idea 1 Put a (2) __recycling__ bin in every classroom Encourage studentd to use the (6) __bus__
Idea 2 Buy energy- (3)__saving light__ Have a (7) __gardening__ group
Idea 3 Have (4) __old books__ fairs Organize (8) __uniform__ fairs

Dịch:

Tên Mi Nam
Lớp 6A 6B
Ý tưởng 1 Đặt thùng tái chế ở mỗi lớp Khuyến khích học sinh đi xe buýt
Ý tưởng 2 Mua bóng đèn tiết kiệm năng lượng Xây dựng nhóm làm vườn
Ý tưởng 3 Tổ chức hội sách cũ Tổ chức hội chợ đồng phục

Lời trong băng:

 • Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.
 • Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Dịch:

 • Mi: Tôi là Mi từ lớp 6A. Nếu tôi trở thành chủ tịch của Câu lạc bộ 3Rs, trước hết tôi sẽ nói chuyện với bạn bè về việc đưa một thùng rác vào mỗi phòng học. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng lại hoặc bán những thứ chúng ta có trong thùng rác. Thứ hai, nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền từ việc bán những thứ này, chúng ta sẽ mua đèn tiết kiệm năng lượng cho mỗi lớp. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một vài hội chợ sách. Ở đó, học sinh có thể trao đổi sách đã sử dụng của họ.
 • Nam: Tôi là Nam từ lớp 6E. Nếu tôi trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ, tôi sẽ khuyến khích học sinh đi học bằng xe buýt. Điều đó rất thú vị và giúp ích cho môi trường. Tiếp theo, tôi sẽ thành lập một nhóm làm vườn. Chúng ta có thể trồng hoa trong vườn trường của chúng ta. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ đồng phục. Ở đó, học sinh có thể trao đổi đồng phục đã sử dụng với học sinh nhỏ hoặc lớn tuổi.

2. Tick (√) True (T) or False (F).

(Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau)

 1. Mi thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes. (F)
 2. At book fairs, students can swap their new books. (F)
 3. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus. (T)
 4. Students can grow vegetables in the school garden. (F)
 5. Used uniforms can be exchanged at uniform fairs. (T)

Dịch:

 1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp. (F)
 2. Ở hội sách, những học sinh có thể trao đổi sách mới của họ. (F)
 3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt. (T)
 4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường. (F)
 5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục. (T)

Giải thích:

 • 1. Mi thinks they can use the money from selling  things in recycling bins. (Mi nghĩ họ có thể sử dụng tiền từ việc bán các đồ vật trong thùng tái chế)
 • 2. Nam thinks that it is fun and saves environment (Nam nghĩ nó vui và giúp ích cho môi trường)
 • 4. Students can grow flowers in the school garden (Học sinh có thể trồng hoa trong vườn trường)

Writing

Kĩ năng viết: Từ nối hoặc cụm từ là các liên kết để nối các ý lại với nhau. Có nhiều loại từ nối: Firrstly (đầu tiên), secondly (thứ hai), next (tiếp theo), then (sau đó), finally (cuối cùng),… thường được sử dụng để nói về một chuỗi sự việc

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below.

(Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

 • Name                                                                                          
 • Idea 1
 • Idea 2
 • Idea 3

Hướng dẫn:

 • Tên: Khang
 • Ý kiến 1: Make the 3Rs group in every class (Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học).
 • Ý kiến 2: Organize the recycling competition every month (Tổ chức cuộc thi tái chế mỗi tháng).
 • Ý kiến 3: Collect the rubbish around the school very week (Thu gom rác xung quanh trường hàng tuần).

4. Write about your classmate's ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president?

(Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?)

 1. His/her name and class
 2. Idea 1 + explanation/examples 
 3. Idea 2 + explanation/examples
 4. Idea 3 + explanation/examples
 5. Will he/she be a good club president?

Dịch:

 1. Tên anh ấy/cô ấy
 2. Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ
 3. Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ
 4. Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ
 5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tích tốt chứ?

Ví dụ:

Khang is a student in class 6A. He thinks we should make the 3Rs club in every class so that every student can have knowledge about 3Rs. Secondly, he think we can organize the recycling competition every month to encourage more students to recycle. Finally, he suggest students collect the rubbish around the school very week in order to make the school greener and cleaner.

Dịch:

Khang là học sinh lớp 6A. Anh ấy nghĩ chúng ta nên thành lập câu lạc bộ 3Rs ở mối lớp để mỗi học sinh có thể có thêm kiến thức về 3Rs. Thứ hai, anh ấy nghĩ chúng ta có thể tổ chức các cuộc thi tái chế để khuyến khích nhiều học sinh tái chế hơn. Cuối cùng, anh ấy gợi ý các học sinh hãy thu lượng rác quanh trường mỗi tuần để làm cho trường học xanh và sạch hơn.

Bài tập

Loading...