Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Skills 1 - trang 54 Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of the World

Skills 1

Reading

1. Before you read, look at the pictures below and make predictions about the text. Then read and check your ideas

(Trước khi đọc, hãy nhìn vào bức hình bên dưới và dự đoán về đoạn viết. Sau đó đọc và kiểm tra các ý của bạn) 

 1. Where is the passage from? (Đoạn văn có ở đâu?)
 2. What is it about? (Nó nói về điều gì?)
 3. What do you know about the subject? (Bạn biết gì về chủ đề?)

Trả lời:

 1. It's from a travel magazine.
 2. It's about famous places in Vietnam.
 3. It’s about two famous landscapes in the North and the Central of Vietnam, Ha Long Bay and Hue city.

Ha Long Bay is in the Quang Ninh Province. It has many islands and caves. The islands are named after things around us! In the bay you can find Rooster and Hen Island (Trong Mai Island) and even Man’ s Head Island (Dau Nguoi Island). You must take a boat ride around the islands – It’s essential! Tuan Chau is the biggest Island in Ha Long Bay. There you can enjoy great Vietnamese seafood. You can watch traditioal dance. You can join exciting activities. Ha Long Bay is Vietnam’s most beautiful natural wonder.

Dịch:

Vịnh Hạ Long nằm ở Quảng Ninh. Nó có nhiều đào và hang động. Các hòn đảo được đặt tên theo các vật xung quanh chúng ta! Trong vịnh, bạn có thể nhìn thấy hòn Trống Mái, thậm chí là đảo Đầu Người. Bên phải đi thuyền quanh đảo - điều đó rất cần thiết đấy. Tuần Châu là hòn đảo lớn nhất Vịnh Hạ Long. Ở đó bạn có thể ăn nhiều loại hải sản Việt Nam rất tuyệt. Bạn có thể xem múa truyền thống. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.

Hue is the oldest city in central Viet Nam. It’s near Da Nang, but it’s more interesting than Da Nang! It also has the most famous river in central Viet Nam - The perfume River. You should take a trip on the river, and you must visit the Imperial City. There you can find museums, galleries, and temples. It’s Hue’s greatest attraction. But many people travel here just for Cuisine - the food is really good. It’s rainy in Hue, so remember to bring an umbrella!

Dịch:

Huế là thành phố cổ nhất miền Trung Việt Nam. Nó nằm gần Đà Nẵng nhưng nó thú vị hơn Đà Nẵng. Nó có con sông nổi tiếng nhất miền Trung Việt Nam - sông Hương. Bạn nên đi thuyền trên sông Hương và bạn phải đến thăm Hoàng Thành. Tại đó bạn có thể thấy nhiều bảo tàng, các phòng triễn lãm, và đền chùa. Đó là điểm thu hút lớn nhất của Huế. Nhưng nhiều người đến đây chỉ vì ẩm thực - thức ăn thực sự rất ngon. Trời hay mưa ở Huế vì thế nhớ mang theo ô nhé.

2. Find these words in the passages in 1, then check their meaning.

(Tìm những từ này trong đoạn văn ở phần 1, sau đó kiểm tra lại nghĩa của chúng)

 • essential: cần thiết
 • activities: các hoạt động
 • attraction: sự thu hút
 • cuisine: ẩm thực

3. Read the following sentences. Then tick (√) true (T) or false (F)

(Đọc các câu sau đây. Sau đó chọn đúng (T) hay sai (F))

 1. In Ha Long Bay, some of the islands look like people or animals. Ở Vịnh Hạ Long, vài hòn đảo trông như con người hay động vật. → T
 2. Boat rides around the bay are not much fun. Đi thuyền quanh vịnh không vui chút nào. → F
 3. Ha Long Bay is the number one natural wonder in Viet Nam. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên số 1 của Việt Nam. → T
 4. The Imperial City is an attraction in Da Nang. Hoàng Thành là một điểm thu hút ở Đà Nẵng. → F
 5. Many people know of the Perfume River. Nhiều người biết về sông Hương.→ T

4. Now answer the following questions

(Bây giờ trả lời các câu hỏi sau)

 1. Where is Ha Long Bay? (Vịnh Hạ Long ở đâu?)
 2. What must you do in the bay? (Bạn phải làm gì khi ở Vịnh?)
 3. Which part of a trip to Hue is more important - a visit to the Imperial City, or a trip on the river? (Phần nào của chuyến đi tới Huế quan trọng hơn cả - thăm Hoàng Thành, hay đi thuyền trên sông?)
 4. Why does the writer say 'the food in Hue is really good'? (Tại sao tác giả lại nói rằng "Đồ ăn ở Huế thật sự rất ngon?")

Trả lời:

 1. It’s in Quang Ninh province. Nó nằm ở tỉnh Quảng Ninh.
 2. You must take the boat trip around the islands. Bạn nên thực hiện các chuyến đi quanh đảo bằng thuyền.
 3. The visit to Imperial City. Chuyến thăm Hoàng Thành.
 4. Because many people travel there just for the food. Bởi vì nhiều người du lịch đến đó chỉ để thưởng thức món ăn. 

Speaking

5. Work in pairs. Make notes about one of the places in the brochure. Use the information in the text and your own ideas.

(Làm việc theo cặp. Viết về một trong những nơi trên tờ quảng cáo. Sử dụng thông tin trong phần bài đọc và ý kiến riêng của em)

6. Tell your partner about the place.

(Kể cho cộng sự của bạn về nơi đó)

Ha Long Bay Hue
 • It's in Quang Ninh province.  
 • It has islands and caves.
 • Tuan Chau is the biggest island in Ha Long Bay.
 • The seafood is very good.
 • It's the oldest city in Central Vietnam.
 • It also has the most famous river in Central Vietnam.
 • You should take a trip on the river.
 • You must visit the Imperial City.

7. Your friends are visiting your town. Think about what they must and mustn't do while they are there. Role-play the conversation in groups.

(Bạn bè sắp đến thăm thành phố của bạn. Nghĩ về việc họ phải làm và không được làm trong khi ở đó. Đóng vai thực hiện bài hội thoại theo nhóm)

 • Things they must do/bring (Đồ vật /Điều mà họ phải mang/làm): walk on the walkway, visit temples, bring sun cream, sun hat, map, mobile phone,...
 • Things they mustn't do/bring ((Đồ vật /Điều mà họ không phải mang/làm): littering on the public places, bring scissors, helmet, safety lines,...

Bài tập

Loading...