Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Project - trang 47 Unit 10 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 10: Our houses in the future

Project

MY FUTURE APPLIANCE

Thiết bị tương lai của tôi

Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster. Share your poster with the class. Nghĩ về một thiết bị mà bạn muôn có trong tương lai. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích. Chia sẻ áp phích của bạn với lớp.

Ví dụ:

  • Hi-tech fridge: keep food cool and cook your meal (giữ lạnh thức ăn và nấu ăn cho bạn)
  • Robot: clean house, take care children, feed dogs and cats (lau nhà, chăm sóc trẻ em, cho chó và mèo ăn)
  • Smart car : use solar energy, drive on the river,... (sử dụng năng lượng mặt trời, đi trên sông,...)

I will have a robot . It will help me do my homework, take care of my dog, and sometimes it will bring me outdoor such as to the zoo, cinema, park… to lower stress. It will share my housework , and it will become my best friend in the future. Tôi sẽ muốn có một con robot. Nó sẽ giúp tôi làm bài tập về nhà, chăm sóc con chó của tôi, và đôi khi nó sẽ đưa tôi đi chơi ví dụ như đến sở thú để giảm stress. Nó sẽ chia sẻ công việc nhà của tôi, và nó sẽ trở thành bạn thân thiết nhất của tôi trong tương lai.

Bài tập

Loading...