Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Project - trang 35 Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 9: Cities of the World

Project

My 5- day journey around the world

 • Choose five cities in the world that you want to visit.
 • Find five interesting facts about each city. 
 • Design a poster. Make sure to include the facts about the cities and some pictures.

Hướng dẫn: 

Chuyến đi 5 ngày vòng quanh thế giới của tôi

 • Chọn năm thành phố trên thế giới mà bạn muốn đến thăm.
 • Chọn ra năm thông tin thú vị về các thành phố đó.
 • Thiết kế một tấm poster bao gồm các thông tin trên và các bức ảnh.

Ví dụ: Paris

 1. Paris is the capital of France. 
 2. More than 25 millions tourists visit Paris each year.
 3. The famous Eiffel Tower was build between 1887-1889.
 4. The oldest bridge in Paris is called… the “New Bridge”.
 5. Victor Hugo is the most popular French writter in the world.

Dịch:

 1. Paris là thủ đô của Pháp.
 2. Hơn 25 triệu khách du lịch ghé thăm Paris mỗi năm.
 3. Tháp Eiffel được xây từ từ năm 1887-1889.
 4. Cây cầu cũ nhất ở Paris được gọi là ... " Cầu mới".
 5. Vic-to Hugo là nhà văn Pháp nổi tiếng nhất thế giới.

Bài tập

Loading...