Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Project - trang 57 Unit 11 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 11: Our greener world

Project

Look at the pictures. What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures?

Now work in groups or in pairs to complete the project.

 • Choose something used (a bottle, a can, a sheet of paper, etc.).
 • Make something new from it and decorate it.
 • Bring your product to class.
 • 'Show and tell'your classmates about what you made.

Dịch:

Nhìn vào những bức tranh. Em có thể thấy gì trong mỗi bức tranh? Người ta sử dụng cái gì để làm những thứ có trong bức tranh?
Bây giờ làm việc theo nhóm hay theo cặp để hoàn thành dự án.

 • Chọn cái gì đó đã được sử dụng (một cái chai, lon, tờ giấy...)
 • Làm cái gi đó mới từ nó và trang trí nó.
 • Mang sản phẩm của em đến lớp.
 • “Chỉ rõ và nói” với bạn học về cái mà em đã làm.

Hướng dẫn:

 1. Picture 1: They use used bottles to make pencil box (Họ sử dụng chai lọ đã qua sử dụng để làm hộp đựng bút)
 2. Picture 2: They make the light bulbs from old bottles (Họ làm bóng đền từ chai lọ cũ)
 3. Picture 3: They use an used glass bottle to make a flower vase (Họ dùng một cái chai thủy tinh đã qua sử dụng để làm thành một cái lọ hoa)

Bài tập

Loading...