Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Looking Back - trang 46 Unit 4 SGK Tiếng anh 6 mới

Unit 4: My neighbourhood

Looking Back

Vocabulary

1. Write the correct word for each picture

(Viết các từ ứng với mỗi bức tranh)

1. statue (tượng)

2. railway station (ga xe lửa)

3. park (công viên)

4. temple (ngôi đền)

5. memorial (đài tưởng niệm)

6. cathedral (nhà thờ)

2. Fill each gap with a suitable adjective

(Điền vào mỗi chỗ trống một tính từ thích hợp)

 1. The town has many motorbikes. It's very ___noisy___. Thị trấn có nhiều xe máy. Nó rất ồn ào.
 2. The streets aren't wide, they're___narrow___. Đường phố không rộng, chúng hẹp.
 3. The buildings are___historic___. They were built 200 years ago. Những tòa nhà thì cổ. Chúng được xây dựng cách đây 200 năm.
 4. The new market is___inconvenient___ for me because it's a long walk from my house. Chợ mới thì bất tiện với tôi bởi vì nó cách nhà tôi một quãng đi bộ dài.
 5. Things at the corner shops are___cheaper___ than those at the supermarket. Hàng hóa trong những cửa hàng ở trong hẻm thì rẻ hơn ở siêu thị.

Grammar

3. Put the following adjectives in the correct column

(Đặt các tính từ vào đúng cột)

One syllable

(1 âm tiết)

 Two syllables

(2 âm tiết)

Three or more syllables

(3 hoặc nhiều hơn 3 âm tiết)

 • fast, large, hot
 • happy, noisy, quiet, heavy
 • exciting, diffficult, convenient, expensive, polluted

4. Now write their comparative form in the table below

(Bây giờ viết dạng so sánh hơn vào bảng dưới đây)

Adjectives Comparative form (dạng so sánh hơn)
 • fast  
 • convenient  
 • noisy  
 • difficult  
 • heavy  
 • expensive  
 • happy  
 • hot  
 • polluted  
 • exciting  
 • large  
 • quiet
 • faster
 • more convenient
 • noisier
 • more difficult
 • heavier
 • more expensive
 • happier
 • hotter
 • more pollued
 • more exciting
 • larger
 • quieter

5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adjectives below

(Hoàn thành các câu sau, so sánh với các bức tranh. Sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ duới đây)

 1. This street is ___noisier than___ that one. Đường phố này náo nhiệt hơn đường phố kia.
 2. A city house is___more modern than___ a country house. Một nhà ở thành phố hiện đại hơn một nhà nông thôn.
 3. Going by car is ___more convenient than___ going by bicycle in this area. Trong khu vực này đi bằng xe hơi tiện hơn đi bằng xe đạp.
 4. This building is ___more beautiful than___ that one. Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.
 5. Things in this shops are ___more expensive than___ things in that shop. Hàng hóa trong cửa hàng này đắt hơn hàng hóa trong cửa hàng kia.

Communication

6. Match the questions with the correct answers

(Nối các câu hỏi với đúng câu trả lời)

a. Excuse me! Is there a post office near here? (Xin lỗi, cho hỏi bưu điện có gần đây không?)

b. It's in Quang Trung Street, opposite the park. (Nó ở trên phố Quang Trung, đối diện công viên.)

c. Yes, there's one at the corner of the street. (Đúng, nó ở góc của con đường.)

d. Is Ha Noi more exciting than Vinh City? (Hà Nội thú vị hơn thành phố Vinh phải không?)

e. Yes, it is. (Đúng vậy.)

f. What shall we do this evening? (Chúng ta sẽ làm gì tối nay?)

g. Let's stay at home and watch TV. (Hãy ở nhà và xem ti vi.)

h. Where is the cinema? (Rạp chiếu phim ở đâu?)

Đáp án:

Ask Answer
a. Excuse me! Is there a post office near here? c. Yes, there's one at the corner of the street.
d. Is Ha Noi more exciting than Vinh City? e. Yes, it is.
f. What shall we do this evening? g. Let's stay at home and watch TV.
h. Where is the cinema? b. It's in Quang Trung Street, opposite the park.

7. Role-play the questions and answers

(Chơi đóng vai để hỏi và trả lời)

Gợi ý:

A: Where is your house?

B: My house is at 23 Le Loi Street.

A: Can you tell me the way from our school to your house?

B: Yes, First, go straight to the bus station, then you turn right and walk about 5 minutes at Le Van Lai street, and then turn left . My house is front of you.

A: Can you tell me about your neighborhood more?

B: It’s very quiet street , and beautiful with many green trees and flowers.

A: Is it the most beautiful places in our city?

B: I think so.

Bài tập

Loading...