Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Getting Started - trang 26 Unit 9 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 9: Cities of the World

Getting started

1. Listen and read

Click tại đây để nghe: 

 • Mai: What nice photos! Have you been to all these places?
 • Tom: Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot.
 • Mai: Is the weather there hotter than in Sydney?
 • Tom: Oh yes! Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautiful in the world!
 • Mai: Is this London? What bad weather!
 • Tom: Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building ...
 • Mai: And this must be Times Square in New York.
 • Tom: Yes! I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it?

Dịch:

 • Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa? Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.
 • Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?
 • Tom: Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phô" sạch và đẹp nhất trên thế giới.
 • Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!
 • Tom: Vâng, chúng mình từng đôn đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng...
 • Mai: Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.
 • Tom: Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?

2  Read the conversation again. Then tick True or False.

(Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai )

1. Tom and Mai are reading a book. Tom và Mai đang đọc một quyển sách. (F)  

→ They are looking at the photos on the computer. Họ đang nhìn hình trên máy vi tính.

2. Tom has been to all four cities. Tom đã từng đến tất cả 4 thành phô. (F)

→ Tom has been to most of the cities. Tom dã dến hầu hết các thành phố.

3. Tom has been to Sydney many times. Tom từng đôn Sydney nhiều lần. (T)

4. All the buildings in London are old. Tất cả các tòa nhà ở London đều cũ. (F)

→ There are modern buildings in London as well. Cũng có nhiều tòa nhà hiện đại ở London.

5. Tom has taken many photos of Times Square. Tom đã chụp nhiều hình về Quảng trường Thời Đại. (F)

→ Tom has never been to New York. The photo is from his brother. Tom chưa bao giờ đến New York. Bức ảnh là của anh trai cậu ấy. 

3. Name the continents

(Gọi tên những lục địa)

 

Hướng dẫn:

 1. Asia (châu Á)       
 2. Europe (châu Âu)
 3. Africa (châu Phi)                             
 4. North America (Bắc Mỹ)
 5. South America (Nam Mỹ)                
 6. Australia (Úc)
 7. Antarctic (Nam Cực)

4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.

 

(Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp)

 • a. continent (lục địa): Asia (châu Á), Africa (châu Phi)
 • b. country (quốc gia): Sweden (Thụy Điển), the USA (Mỹ)
 • c. cities (thành phố): Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!
 • d. capital (thủ đô): Ha Noi, Amsterdam
 • e. place of interest (nơi thú vị): Ben Thanh Market (chợ Bến Thành), the Louvre (bảo tàng Louvre)

5. Game: Around the world

(Trò chơi: vòng quanh thế giới)

In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of) Trong nhóm gồm 4 người, chọn một quốc gia và hỏi bạn bè của em những câu hỏi bên dưới (và bất kỳ những câu hỏi nào khác mà em có thể nghĩ đến).

 • Which continent is it in? Nó thuộc lục địa nào?
 • What is its capital? Thủ đô của nó là gì?
 • What are its major cities? Những thành phố chính của nó?
 • What is it famous for? Nó nổi tiếng về gì?

 

The person who has the most correct answers is the winner. 

Gợi ý:

Viet Nam

 • Viet Nam is in Asia. Việt Nam thuộc châu Á.
 • Ha Noi is its capital. Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội.
 • Its major cities are Ha Noi and Ho chi Minh. Những thành phố chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Viet Nam is famous for culture, tourism and intelligent people. Việt Nam nổi tiếng về văn hóa, du lịch và con người thông minh.

Korea

 • It’s in Asia continent (Nó thuộc lục địa châu Á).
 • Its capital is Seoul. (Thủ đô của nó là Seoul).
 • They are Busan, Yongi-Kongju... (Chúng là thành phô' Busan, Yongi- Kongju,..)
 • It’s famous for beautiful landscape, fashion, music, drama... (Nó nổi tiếng về phong cảnh đẹp, thời trang, âm nhạc, kịch..).

 

Bài tập

Loading...