Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Getting Started - trang 58 Unit 6 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 6: Our Tet Holiday

Getting Started 

1. Listen and read (Nghe và đọc)

 

Click tại đây để nghe: 

Interviewer: Welcome back to 'Around the World in 30 minutes'. Thanks again Sunanta telling us about New Year celebrations in Thailand. Next we have Phong from Viet Nam. Hi Phong.

Phong: Hi

Interviewer: Your New Year is called Tet, isn't it?

Phong: That's right.

Interviewer: The Vietnamese celebrate Tet at different | times each year, don't they?

Phong: Yes. This year, we will celebrate Tet at the end of January.

Interviewer: What should people do to celebrate Tet?

Phong: A lot. It's the busiest time of the year.

Interviewer: What, for example?

Phong: You should make your house look beautiful at Tet so you should clear and decorate it. You should also buy flowers and plants. But you shouldn t buy fireworks.

Interviewer: Do you travel during Tet?

Phong: Not often. Tet is a time for family gatherings.

Interviewer: Yes, and ... Do you eat a lot?

Phong: Yes, eating great food is the best thing about Tet! Oh, and getting lucky money. Ha ha.

Interviewer: Great! Thank you, Phong. Coming up, we have Yumiko from Japan...

Dịch:

Người phỏng vấn: Chào mừng trở lại với chương trình "Vòng quanh thế giới trong 30 phút". Cảm ơn Sunanta một lần nữa đã cho chúng ta biết về các ngày lễ trong năm mới ở Thái Lan. Kế tiếp, chúng ta sẽ chào mừng sự có mặt của bạn Phong đến từ Việt Nam. Xin chào Phong.

Phong: Xin chào 

Người phỏng vấn: Năm mới ở nước bạn gọi là Tết phải không?

Phong: Đúng vậy.

Người phỏng vấn: Người Việt Nam mừng ngày Tết vào những thời điểm khác nhau mỗi năm có phải không?

Phong: Đúng vậy. Năm nay chúng tôi sẽ ăn Tết vào cuối tháng 1.

Người phỏng vấn: Người ta sẽ làm gì để mừng Tết?

Phong: Rất nhiều thứ. Đây là thời điếm bận rộn nhất trong năm mà.

Người phỏng vấn: Ví dụ, là gì vậy?

Phong: Bạn phải trang trí nhà cửa cho thật đẹp vào dịp Tết vì thế cần phải lau chùi và trang trí nhà cửa. Bạn cũng phải mua hoa và cây cảnh nữa. Nhưng bạn không nên mua pháo hoa nhé.

Người phỏng vấn: Bạn có đi du lịch trong dịp Tết không?

Phong: Không thường xuyên lắm. Tết là khoảng thời gian để sum họp gia đình mà.

Người phỏng vấn: Vâng... Vậy các bạn có ăn nhiều không?

Phong: Có. Ăn đồ ăn ngon là điều tuyệt nhất vào dịp Tết! Oh, và cả nhận tiền lì xì nữa. Ha ha

Người phỏng vấn: Thật là tuyệt! Cảm ơn Phong. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp Yumiko đến từ Nhật Bản...

2. Are the following statements true or false according to the conversation in 1? Tick  the correct column

(Những câu sau đúng hay sai so với nội dung theo đoạn hội thoại trong phần 1? Đánh dấu vào đúng cột)

Statements True False

1. Phong is the first person on the show.

Phong là người đầu tiên trong chương trình.

 

2. This year, Tet is in February.

Năm nay Tết là vào tháng 2.

 

3. People have a lot of fireworks at Tet.

Người ta có nhiều pháo hoa vào dịp Tết.

 

4. Phong loves eating good food during Tet.

Phong thích ăn thức ăn ngon vào dịp Tết.

 

5. Next, the interviewer will talk to a person from Japan.

Kế tiếp, người phỏng vấn sẽ nói chuyện với một người đến từ Nhật Bản.

 


3. Find the information in 1 and fill in the blanks

(Tìm thông tin trong phần 1 và điền vào chỗ trống)

 1. This year we will have Tet at___the end of January___. Năm nay chúng tôi sẽ đón Tết vào cuối tháng 1.
 2. We decorate our___house___. Chúng tôi trang trí nhà cửa của chúng tôi.
 3. We buy___flowers___ and___plants___. Chúng tôi mua hoa và cây cảnh.
 4. We shouldn't burn___fireworks___. Chúng ta không nên đốt pháo bông.
 5. We eat ___great food___and get ___lucky money___ during Tet. Chúng tôi ăn thức ăn ngon và nhận tiền lì xì.
 6. Tet is a time for ___family gatherings___.  Tết là thời điểm sum họp gia đình.

4. Write the words/ phrases in the box under the appropriate pictures

(Điền những từ/ cụm từ trong bảng ứng với các bức tranh phù hợp)

 

 1. b. peach blossoms and apricot blossoms: hoa đào và hoa mai
 2. a. lucky money: tiền lì xì
 3. c. banh chung and banh tet: bánh chưng và bánh tét
 4. e. swimming pool: bể bơi
 5. h. school ground: khuôn viên trường học
 6. g. books: sách
 7. f. house decorations: trang trí nhà cửa
 8. d. family gathering: sum họp gia đình

5. Look at the pictures in 4 again. Which pictures do you think are related to Tet?

(Nhìn vào các bức tranh ở phần 4 thêm lần nữa. Những bức tranh nào bạn nghĩ có liên quan đến ngày Tết?)

Trả lời: I think the pictures which are related to Tet are 1, 2, 3, 7, 8.

1 - b. peach blossom and apricot blossom

2 - a. lucky money

3 - c. banh chung and banh tet

7 - f. house decorate

8 - d. family gatherings

6. Game (Trò chơi)

Write down three things or activities you like best about Tet.

(Viết 3 điều hoặc 3 hoạt động mà bạn thích nhất trong dịp Tết).

Compare your list with the members of your group. Report the results to the class. The group that has the most items wins.

(So sánh với các thành viên khác trong nhóm. Báo cáo kết quả trước lớp. Nhóm nào viết được nhiều hoạt động nhất sẽ thắng)

Ví dụ: 

 • family gathering
 • decorating houses
 • buying peach blossoms and kumquat trees
 • getting lucky money
 • visiting temples
 • praying at the temples
 • visiting relatives
 • watching fireworks display
 • eating cuisine culture

Bài tập

Loading...