Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Getting started- trang 38 Unit 4 SGK Tiếng anh 6 mới

Unit 4: My neighbourhood

Getting Started 

1. Listen and read.

Click tại đây để nghe: 

Phong: Wow! We're in Hoi An. I'm so excited!

Nick: Me too.

Khang: Yes. It's so historic!

Phong: So, where shall we go first?

Nick: Let's go to ’Chua Cau'.

Phong: Well, the map says Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & Khang: OK, sure.

Phong: Shall we go by bicycle?

Nick: No, let's walk there.

Phong: Hmm, OK. First cross the road, turn right and then go straight.

Nick: OK, let's go.

Phong: Wait.

Khang: What's up, Phong?

Phong: Where are we now? I think we're lost!

Nick: Oh no! Look, there's a girl. Let's ask her.

Phong: Excuse me? We're lost! Can you tell us the way to Tan Ky House?

Girl: Tan Ky House? Keep straight, then turn right. But it's quicker to turn right here, then turn left.

Phong: Thank you so much.

Girl: My pleasure.

Phong: Nick, let's hurry.

Dịch:

Phong: Wow! Chúng ta đang ở Hội An đấy. Mình phấn khích quá!

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng vậy. Thật là cổ kính!

Phong: Vậy, chúng ta sẽ đi đâu trước đây?

Nick: Hãy cùng tới Chùa Cầu đi.

Phong: Bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ ở gần hơn. Chúng ta tới đó trước nhé?

Nick & Khang: Ừ, được rồi.

Phong: Chúng ta đi bằng xe đạp à?

Nick: Không, chúng ta đi bộ tới đó đi.

Phong: Hmm, được rồi. Đầu tiên băng qua đường,rẽ phải và sau đó đi thẳng.

Nick: Được rồi, đi nào.

Phong: Chờ chút đã.

Khang: Sao vậy Phong?

Phong: Chúng ta đang ở đâu thế? Mình nghĩ chúng ta bị lạc rồi!

Nick: Ôi, không! Nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy đi.

Phong: Xin lỗi, chúng mình bị lạc! Cậu có thể chỉ đường cho chúng mình đến Nhà Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu rẽ phải ở đây sau đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn cậu rất nhiều.

Cô gái: Không có gì. 

Phong: Nick, nhanh lên nào.

a. Read and put the actions in order.

(Đọc và sắp xếp các hành động sau theo thứ tự)

 1. The girl gives directions. (Cô gái chỉ đường cho họ.)
 2. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An. (Nick, Khang và Phong đến Hội An.)
 3. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House. (Nick, Khang và Phong quyết định đi tới Nhà Tân Kỳ.)
 4. Nick, Khang and Phong get lost. (Nick, Khang và Phong bị lạc.)
 5. Phong looks at the map. (Phong xem bản đồ.)
 6. Nick, Khang and Phong walk quickly to Tan Ky House. (Nick, Khang và Phong nhanh chóng đi bộ tới nhà Tân Kỳ.)

Đáp án: 2, 5, 3, 4, 1, 6

b. Making suggestion.

(Đưa ra đề nghị). 

Put the words in the correct order. (Sắp xếp các từ theo thứ tự đúng).

1. a. we/shall/go/Where/first/?

→ Where shall we go first? Chúng ta đi đâu đầu tiên nào?

    b. to 'Chua Cau’/go/Let's/.

→ Let's go to Chua Cau. Chúng ta hãy đến "Chùa Cầu" đi

2. a. we/Shall/go/there/first/?

→ Shall we go there first? Chúng ta đến đó đầu tiên phải không?

    b. sure/OK,/.

→ OK, sure. Đúng vậy.

3. a. by bicycle/we/Shall/go/?

→ Shall we go by bicycle? Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp phải không?

    b. let's walk/No,/there/.

→ No, let's walk there. Không, chúng ta hãy đi bộ.

2. Work in pairs. Role-play making suggestions.

(Làm việc theo cặp. Đóng vai để đưa ra lời gợi ý).

Ví dụ:

A: What shall we do this afternoon? (Chiều nay chúng ta sẽ làm gì?)

B: Shall we play football? (Chúng ta chơi bóng đá nhé?)

A: Oh, sure. (Ồ, chắc chắn rồi.)

A: What shall we do this evening? (Tối nay chúng ta sẽ làm gì?)

B: Shall we go to the cinema? (Chúng ta đi xem phim nhé?)

A: No, let's go out and have an ice cream. (Không, hãy cùng ra ngoài và ăn kem nhé.)

3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words.

(Nối các địa điểm bên dưới với các bức tranh. Sau đó nghe, kiểm tra lại và đọc lại các từ)

Click tại đây để nghe: 

 • A. statue: bức tượng
 • B. railway station: ga tàu
 • C. memorial: đài tưởng niệm
 • D. temple: đền thờ
 • E. square: quảng trường
 • F. cathedral: nhà thờ
 • G. art gallery: phòng trưng bày tranh
 • H. palace: cung điện

Đáp án: 

1 - E. square 2 - H. palace      3 - F. cathedral 4 - C. memorial
5 - G. art gallery      6 - A. statue 7 - B. railway station      8 - D. temple

4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it.

(Nghĩ về nơi bạn đang sống. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời).

Ví dụ:

A: Is there a cinema in your neighborhood?

B: No, there isn’t . My neighborhood is in outskirt , there have many fields .

A: It’t so interesting .

B: Sure. Do you want to visit my home next weekend?

A: Yes. How far is it from our school to your house?

B: It’s about 5 kilometres.

5. Match the instructions in the box with the pictures.

(Nối các chỉ dẫn trong bảng với bức tranh phù hợp)

 1. Go straight on. (Đi thẳng.)
 2. Turn left at traffic lights. (Rẽ trái ở đèn giao thông.)
 3. Go past the bus stop. (Băng qua trạm xe buýt.)
 4. Take the first turning on the left. (Rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên.)
 5. Go to the end of the road. (Đi đến cuối đường.)
 6. Go along the Street. (Đi dọc con đường.)
 7. Cross the Street. (Băng qua đường.)

6. Game. (Trò chơi)

Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap.

(Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho cộng sự của bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó hoán đổi.)

Ví dụ:

 • A: Go straight. Take the second turning on the left It's on your right. (Đi thẳng. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Nó nằm phía bên tay phải.)
 • B: Is that the art gallery? (Đó là phòng trưng bày tranh à?)
 • A: Yes, it is./No, try again. (Đúng, đúng vậy./ Không, thử lại đi.)

Bài tập

Loading...