Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Communication - trang 53 Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Unit 5: Natural Wonders of the World

Communication 

1. Read the travel guide entry

(Đọc bản hướng dẫn du lịch sau)

GLOBETROTTER TRAVEL GUIDES

Description

The Himalayas is a mountain range. It's very special. Why? It contains the world's highest mountain - Mount Everest. Some of the world's longest rivers begin here too. The area is diverse, with forests and many kinds of plants and animals.

Travel tips

A trip to the Himalayas is an unforgettable experience. Remember to follow some important advice.

 • You must follow the rules - you must ask before you visit the area.
 • Plan when to visit: the best time to visit is between April and June.
 • You mustn't travel alone. Always go in a group.
 • You must tell people where you are going.
 • Carry only necessary things.
 • Bring the right clothes too - you don't need shorts or T-shirts!

Dịch:

Hướng dẫn du lịch cho những người du lịch vòng quanh thế giới

Mô tả

Himalayas là một dãy núi. Nó rất đặc biệt. Tại sao à? Nó có ngọn núi cao nhất thế giới - ngọn núi Everest. Một số con sông dài nhất trên thế giới cũng bắt nguồn từ đây. Khu vực này phong phú, với rừng rậm và nhiều loại động, thực vật.

Mẹo du lịch

Một chuyến đi đến Himalayas là một trải nghiệm không thể nào quên. Nhớ hãy làm theo những lời khuyên quan trọng này nhé.

 • Bạn phải tuân theo các quy định - bạn phải hỏi xin phép trước khi bạn đến thăm khu vực này.
 • Lên kế hoạch nên đi khi nào: thời điểm thăm quan tốt nhất là vào giữa tháng 4 và tháng 6.
 • Bạn không được đi du lịch một mình. Luôn đi theo nhóm.
 • Bạn phải nói cho mọi người biết nơi bạn định đi.
 • Chỉ mang theo những thứ cần thiết.
 • Mang quần áo phù hợp - bạn không cần phải mang quần short ngắn hoặc áo phông.

2. Now make a list of the things you must take to the Himalayas. Then add things you mustn't take.

(Hãy làm một danh sách các vật dụng mà bạn phải mang theo khi đến dãy Himalayas. Sau đó bổ sung thêm những vật dụng không được mang theo)

 

Must (Phải mang)

Mustn’t (Không mang)

 • compass (la bàn),
 • cane (gậy),
 • sleeping bag (túi ngủ),
 • sun hat (nón đi nắng),
 • sun glasses (kính mát),
 • waterproof coat (áo khoác chống thấm nước), 
 • waterproof shoes (giày chống thấm nước),
 • painkiller (thuốc giảm đau),
 • sun cream (kem chống nắng)
 • scissor (kéo),
 • t-shirt (áo sơ mi),
 • short (quần ngắn),
 • dress (đầm)

 

3. Role-play being a tour guide and a tourist. Tell your partner what to prepare for their trip to the Himalayas. Try to give reasons.

(Đóng vai hướng dẫn viên du lịch và khách du lịch. Nói cho cộng sự của bạn những điểu cần chuẩn bị cho chuyến đi tới Himalayas. Cố gắng nêu ra các lý do)

Ví dụ:

A: I want to go to the Himalayas. Mình muốn đến núi Mimalaya.

B: Ok. I think you must take a waterproof coat. It’s the highest mountain in the world. It’s cold and rainy here. Được thôi. Mình nghĩ cậu phải mang theo áo khoác chống thấm nước. Nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Nó lạnh và có mưa ở đó!

A: Yes. Anything else? Vâng. Còn gì nữa không?

B: You must take painkiller. Because the weather and height there can make you sick. Cậu phải mang theo thuôc giảm đau. Bởi vì thời tièt và độ cao ở đó có thể làm cậu bị bệnh.

A: Yes, anything else? Vâng. Còn gì nữa không?

B: You must take compass. You need to find the direction to go to the top of mountain. Cậu phải mang theo la bàn. Cậu cần tìm phương hướng đến đỉnh núi. 

...

4. Perform your role-play for the class

(Đóng vai trước lớp)

 (Role play being a tour guide)

Give reasons:

A: I think you should bring compass or map to prevent losing the way. Because in Himalaya have many directions, it’s so difficult for us to follow .

A: And one more thing, you should bring as much as food and water as possible. Because we will feel hungry and thirsty after climbing the mountain .

Bài tập

Loading...