Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Communication - trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới

Communication

1. Read and tick (√ ) the questions you think are suitable to ask a new friend at school 

(Đọc và đánh dấu (√ ) vào câu hỏi mà em nghĩ là phù hợp dể hỏi một người bạn mới ở trường.)

 1. Are you from around here?
 2. Do you like pop music?
 3. How much pocket money do you get?
 4. What is your favourite subject at school?
 5. Are you hungry?
 6. Do you play football?
 7. How do you get to school every day?
 8. Where do you go shopping?

Write one or two more questions on a piece of paper. Then share them with the class. (Viết một, hai hoặc nhiều câu hỏi vào mảnh giấy. Sau đó truyền cho cả lớp)

Hướng dẫn:

 1. Are you from around here? - Bạn ở gần đây không? √
 2. Do you like pop music? - Bạn thích nhạc pop không? √
 3. How much pocket money do you get? - Bạn có bao nhiêu tiền trong túi?
 4. What is your favourite subject at school? - Môn học yêu thích của bạn là gì? √
 5. Are you hungry? - Bạn có đói không?
 6. Do you play football? - Bạn có chơi bóng đá không? √
 7. How do you get to school every day? - Bạn tới trường hàng ngày như thế nào? √
 8. Where do you go shopping? - Bạn đi mua sắm ở đâu?

Viết một, hai hoặc nhiều câu hỏi vào mảnh giấy. Sau đó truyền cho cả lớp

Ví dụ:

 1. Do you like English? - Bạn có thích Tiếng Anh không?
 2. How many subjects do you study? - Bạn học bao nhiêu môn?
 3. Who is your English teacher? - Giáo viên môn Tiếng Anh của bạn là ai?

2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questions.

(Có một câu đố cho học sinh trên bản tin của trường mới. Đọc câu hỏi)

                   Are you a good friend in class?

 1. Do you remember all your new classmates' names?
 2. Do you help your teacher in the class?
 3. Do you share things with your classmates?
 4. Do you keep quiet when your teacher is talking?
 5. Do you play with your classmates at break time?
 6. Do you help your classmates with their homework?
 7. Do you travel to school with your classmates?
 8. Do you listen when your classmates are talking?

a. Work in groups. Take turns to interview the others. Use the questions.

b. Class presentation. Are they good friends in class? Tell the class about them.

Hướng dẫn:

Dịch: Bạn có phải là một người bạn tốt trong lớp không?

 1. Bạn có nhớ hết tên của các bạn trong lớp mới không?
 2. Bạn có giúp đỡ giáo viên trong lớp không?
 3. Bạn có chia sẻ đồ dùng với các bạn trong lớp không?
 4. Bạn có giữ im lặng khi giáo viên nói không?
 5. Bạn có chơi với các bạn trong lớp vào giờ giải lao không?
 6. Bạn có giúp bạn mình làm bài tập về nhà không?
 7. Bạn có đi đến trường với bạn học không?
 8. Bạn có lắng nghe khi bạn học đang nói không?

a. Làm theo nhóm. Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng các câu hỏi trên.

b. Nói trước lớp. Họ có phải là bạn học tốt không? Nói cho lớp nghe về điều đó.

Bài tập

Loading...